Văn phòng HĐND và UBND
  • Điện thoại cơ quan: (056)3835 316

I. Vị trí và chức năng
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Ban Tiếp công dân của thị xã.
3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được giao dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ban, ngành thị xã, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đúng chương trình, kế hoạch công tác được phê duyệt.
Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện các chương trình kế hoạch công tác; đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện có hiệu quả. Kịp thời báo cáo, tham mưu điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã.
2. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên và của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã theo thẩm quyền.
3. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện nhiệm kiểm soát thủ tục hành chính. 
4. Chủ trì, phối hợp hoặc đôn đốc các phòng, ban, địa phương tham mưu soạn thảo các đề án, báo cáo, tờ trình và các loại văn bản khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.
5. Kiểm tra, rà soát về quy trình, nội dung, thể thức, thẩm quyền đối với các hồ sơ do các cơ quan, đơn vị, địa phương trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã để ký ban hành văn bản hoặc cho ý kiến chủ trương.
Trong trường hợp các dự thảo văn bản, hồ sơ trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo yêu cầu về thể thức, nội dung, trình tự, thủ tục, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu cơ quan trình hoàn chỉnh lại dự thảo hoặc thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định; trường hợp đề nghị đó không được cơ quan, đơn vị, địa phương trình thống nhất thì Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã biết, chỉ đạo.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã được yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cung cấp các tài liệu, thông tin, số liệu, văn bản có liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã.
6. Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện để phục vụ tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Hội nghị Ủy ban nhân dân thường kỳ và các hội nghị, cuộc họp, làm việc khác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã theo đúng quy định pháp luật. Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức các đợt giám sát và tiếp xúc cử tri.
7. Tổ chức thu thập, xử lý, quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã.
8. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân của thị xã theo quy định của pháp luật.
9. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân thị xã; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thị xã, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết và nhận kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
10. Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã. Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo đúng quy định; ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn, thông tin liên lạc phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã. Quản lý, cập nhật thông tin trang thông tin điện tử của thị xã; quản lý hệ thống mạng nội bộ, Hệ thống Văn phòng điện tử, Hệ thống họp trực tuyến, Thư điện tử công vụ của thị xã; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
11. Phối hợp với Phòng Nội vụ, hướng dẫn về nghiệp vụ hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ đối với công chức làm công tác văn phòng của các phòng, ban của thị xã, công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã.
12. Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch, quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã. Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; ban hành và quản lý văn bản theo quy định. Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.
13. Quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật. Bảo đảm các điều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt động công tác theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định.
14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 


Lê Hoài An

Lê Hoài An

Thị uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã

Nguyễn Thị Hữu Tân

Nguyễn Thị Hữu Tân

Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã

Lê Thị Thu Thảo

Lê Thị Thu Thảo

Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã

Nguyễn Hòa An

Nguyễn Hòa An

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

Xây dựng Đảng
Thông tin PCTT, TKCN
Học tập Hồ Chí Minh
Lịch công tác
Dịch vụ công trực tuyến
Bộ Thủ tục hành chính
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
CCHC
Công khai tài chính
Tuyển dụng
gGPKD
Bộ Pháp Điển
Chuyển đổi số

62/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên năm 2023

Thời gian đăng: 26/04/2023

lượt xem: 329 | lượt tải:86

42/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận của Đ/c Lê Thanh Tùng– Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp thông qua các chỉ tiêu chi tiết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian đăng: 15/02/2023

lượt xem: 595 | lượt tải:112

39/TB-UBND

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp thường kỳ giao ban lãnh đạo UBND thị xã ngày 13/02/2023

Thời gian đăng: 15/02/2023

lượt xem: 516 | lượt tải:107

18/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 406 | lượt tải:104

17/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 461 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây