Phòng Văn hoá và Thông tin
  • Điện thoại cơ quan: (0256)3 635 272

I. Vị trí, chức năng
1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí, xuất bản, in và phát hành, phát thanh, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn thị xã; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thị xã và theo quy định pháp luật.
2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Trình UBND thị xã dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông trung hạn và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin.
2. Trình Chủ tịch UBND thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thị xã.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng và hướng dẫn xét tặng danh hiệu gia đình, thôn, khu vực văn hóa, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể; quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thị xã.
5. Tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về lễ hội, kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.
6. Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện cấp xã, thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của UBND thị xã.
7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn thị xã.
8. Giúp UBND thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, phường.
10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
11. Giúp UBND thị xã thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND thị xã.
12. Giúp UBND thị xã trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.
13. Giúp UBND thị xã xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh - truyền hình thị xã; tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa phương.
14. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thị xã theo sự phân công của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã.
15. Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.
16. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm photocopy trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
17. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin.
18. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
19. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
20. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thị xã.
21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao và theo quy định của pháp luật.


Tô Hồng Phương

Tô Hồng Phương

Thị ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin thị xã

Đặng Trung Hiếu

Đặng Trung Hiếu

Phó Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

Thông tin PCTT, TKCN
Xây dựng Đảng
Học tập Hồ Chí Minh
Lịch công tác
Dịch vụ công trực tuyến
Bộ Thủ tục hành chính
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
CCHC
Công khai tài chính
Tuyển dụng
gGPKD
Bộ Pháp Điển
Chuyển đổi số

62/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên năm 2023

Thời gian đăng: 26/04/2023

lượt xem: 329 | lượt tải:86

42/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận của Đ/c Lê Thanh Tùng– Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp thông qua các chỉ tiêu chi tiết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian đăng: 15/02/2023

lượt xem: 595 | lượt tải:112

39/TB-UBND

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp thường kỳ giao ban lãnh đạo UBND thị xã ngày 13/02/2023

Thời gian đăng: 15/02/2023

lượt xem: 516 | lượt tải:107

18/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 406 | lượt tải:104

17/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 461 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây