Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
      TRANG CHỦ      HỎI - ĐÁP      SƠ ĐỒ WEB      THƯ ĐIỆN TỬ      iDESK      GÓP Ý      English      
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               18
  Số lượt truy cập: 9964801
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Thị xã An Nhơn xác định năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 10/3/2017 của Thị ủy về cải cách hành chính.

Tại Hội nghị triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh và củng cố quốc phòng trên địa bàn thị xã năm 2020, UBND thị xã yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về cải cách hành chính trọng tâm trong năm 2020 như sau:
1. Giải pháp về chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã và UBND các xã, phường. Thực hiện việc rà soát, phân công, phân cấp và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, từng ngành và trong bộ máy hành chính; cải tiến nội dung, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giảm thời gian hội họp, tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình để có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra; đồng thời, chỉ đạo và giải quyết kịp thời, đúng quy định các yêu cầu của tổ chức và công dân.
2. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính:
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; quy chế, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
- Tập trung nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đưa các đầu công việc tập trung vào tiếp nhận và giải quyết qua Bộ phận Một cửa của thị xã và các xã, phường; quản lý tốt việc khai thác, vận hành Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.
- Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; kịp thời nhắc nhở, đôn đốc và phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong công việc và trong giải quyết các yêu cầu của tổ chức, công dân.
- Rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc đã sửa đổi, bổ sung; chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị phải thực hiện đăng ký giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị so với thời gian quy định, giải quyết thủ tục nhanh chóng, giảm phiền hà và thời gian đi lại, đáp ứng sự hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.
- Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước: Thực hiện nghiêm việc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính, để ghi nhận thông tin, ý kiến phản hồi từ người dân, doanh nghiệp về ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc và giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, để kịp thời nắm bắt những hạn chế, tồn tại để có biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
3. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thị xã và các xã, phường:
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Trong đó, phân công nhiệm vụ khoa học, hợp lý, cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, vị trí công việc để phát huy năng lực sở trường, làm việc đạt hiệu quả.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức được giao tiếp nhận, thụ lý và xét duyệt hồ sơ; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm, thực chất, khách quan việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; xem xét và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Bình Định.
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chuyển đổi ngay vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, có dư luận tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.
- Nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm theo Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của Thị ủy và UBND thị xã; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý để làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí, điều chuyển nhân sự cho phù hợp với vị trí việc đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động.


TH  (Cập nhật ngày 31-12-2019)    Các tin liên quan:
  Về việc khẩn trương hoàn thiện Khung danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập (11-12-2019)
  Về việc tăng cường thu BHXH tự nguyện trên địa bàn thị xã (09-12-2019)
  Về yêu cầu đối với sữa tươi trong Chương trình Sữa học đường (06-12-2019)
  Về việc hỗ trợ trồng cây xanh trên các tuyến đường phường Nhơn Hưng (05-12-2019)
  Về việc tổng hợp nhu cầu xây dựng các Trạm y tế xã, phường trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (05-12-2019)
     Thông báo

1. Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết HĐND thị xã, tải về tại đây.

2. Các văn bản hướng dẫn lập Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2020, tải về tại đây.

3. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

4. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tải về tại đây.

5. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

6. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu đánh giá, phân loại kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tải về tại đây.

8. Biểu mẫu đánh giá, phân loại chính quyền năm 2019, tải về tại đây.

9. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
Danh sách đề tài khoa học
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)