Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    DM TTHC Một cửa An Nhơn
      TRANG CHỦ      HỎI - ĐÁP      SƠ ĐỒ WEB      THƯ ĐIỆN TỬ      iDESK      GÓP Ý      English      
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               14
  Số lượt truy cập: 10144911
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn thị xã

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (19 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỊ XÃ (15 TTHC)

 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (15 TTHC)

1

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

2

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

3

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

4

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

5

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

6

Quyết định điều chuyển tài sản công (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

7

Quyết định bán tài sản công (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

8

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

9

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

10

Quyết định thanh lý tài sản công (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

11

Quyết định tiêu huỷ tài sản công (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

12

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

13

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

14

Mua quyển hóa đơn (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

15

Mua hóa đơn lẻ (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thị xã)

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (04 TTHC)

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (04 TTHC)

1

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp xã)

2

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp xã)

3

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp xã)

4

Quyết định thanh lý tài sản công (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp xã)

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (07 TTHC)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC

Các cơ quan phối

hợp giải quyết TTHC

I. LĨNH VỰC BẢO HIỂM (01 TTHC)

1

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Bộ phận Một cửa cấp xã

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh

II. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH (06 TTHC)

 

 1.  

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chi cục Thuế thị xã

 

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chi cục Thuế thị xã

 

 1.  

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chi cục Thuế thị xã

 

 1.  

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chi cục Thuế thị xã

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chi cục Thuế thị xã

 

 1.  

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chi cục Thuế thị xã

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (07 TTHC)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỊ XÃ (02 TTHC)

I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (02 TTHC)

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

2

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (05 TTHC)

I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (05 TTHC)

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

2

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

3

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

4

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

5

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (37 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC

Các cơ quan phối hợp giải quyết TTHC

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (37 TTHC)

 1.  

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp xã nơi có đất

 1.  

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan thị xã

 1.  

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng chuyên môn liên quan thuộc thị xã, UBND cấp xã nơi có đất

 1.  

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp xã nơi có đất

 1.  

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp xã nơi có đất

 1.  

Hòa giải tranh chấp đất đai

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND cấp xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các đoàn thể cấp xã, ban nhân dân thôn

 1.  

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp xã

 1.  

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp xã

 1.  

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Bộ phận Một cửa thị xã

Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai)

UBND thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, UBND cấp xã

 1.  

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với cộng đồng dân cư)

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp xã, UBND thị xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Thuế, UBND thị xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Thuế, Sở Tài chính, UBND thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Bộ phận Một cửa thị xã

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng, UBND thị xã (Phòng Tài nguyên và Môi trường), UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn.

 1.  

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Cơ quan Thuế, UBND thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND thị xã (Phòng Tài nguyên và Môi trường), UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND thị xã, UBND cấp xã, Cơ quan thanh tra, điều tra, Tòa án, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Bộ phận Một cửa thị xã

Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai)

UBND thị xã, UBND cấp xã, Cơ quan thanh tra, điều tra, Tòa án

 1.  

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai)

Cơ quan Thuế, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp, UBND thị xã, UBND cấp xã

 1.  

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Bộ phận Một cửa thị xã

Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai)

UBND thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục Thuế, UBND cấp xã

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Thuế, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Thuế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Thuế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Thuế, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Thuế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Thuế, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai)

Văn phòng UBND tỉnh, Cơ quan Thuế; UBND thị xã (Phòng Tài nguyên và Môi trường)

 1.  

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Bộ phận Một cửa thị xã

Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai)

Chi cục Thuế, UBND thị xã (Phòng Tài nguyên và Môi trường).

 1.  

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Thuế; UBND thị xã, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND thị xã, Cơ quan Thuế, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân)

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND thị xã, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Thuế, Phòng Kinh tế,  Phòng Quảng lý đô thị, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Bộ phận Một cửa thị xã (đối với cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý)

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND thị xã, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận

Bộ phận Một cửa thị xã

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND thị xã (Phòng Tài nguyên và Môi trường), Chi cục Thuế; Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn

 1.  

Đăng ký khai thác nước dưới đất

Bộ phận Một cửa thị xã

UBND thị xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng, đơn vị liên quan thị xã

 1.  

Lấy ý kiến UBND cấp xã, thị xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Bộ phận Một cửa thị xã, Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND thị xã, UBND cấp xã

 1.  

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Bộ phận Một cửa thị xã, Bộ phận Một cửa cấp xã

Phòng Tài Nguyên và Môi trường

Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Nhơn, UBND cấp xã

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG KINH TẾ

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (25 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỊ XÃ (20 TTHC)

 

I. LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ (03 TTHC)

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

II. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC (12 TTHC)

 

4

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

6

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

7

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

 

9

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

 

10

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

12

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

13

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

15

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

III. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG (01 TTHC)

 

16

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã

 

IV. LĨNH VỰC THỦY LỢI (01 TTHC)

17

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND thị xã (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 TTHC)

18

Hỗ trợ kế hoạch liên kết

VI. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (02 TTHC)

19

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND thị xã, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

20

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND thị xã, UBND cấp xã quyt định đầu tư)

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (05 TTHC)

I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT (01 TTHC)

1

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

II. LĨNH VỰC THỦY LỢI (03 TTHC)

2

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

4

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

III. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (01 TTHC)

5

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG: Không

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (13 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỊ XÃ (12 TTHC)

I. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT (06 TTHC)

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

2

Cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe

3

Cấp phép sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa

4

Cấp phép đào, lấp vỉa hè, lòng đường để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

5

Cấp phép xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị

6

Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (01 TTHC)

7

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh trường hợp thiết kế 1 bước (thị xã)

III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC (04 TTHC)

8

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thị xã

9

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thị xã

10

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

11

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (01 TTHC)

12

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC)

I. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT (01 TTHC)

1

Cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để tập kết vật liệu phục vụ thi công xây dựng

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG: Không
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG Y TẾ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (02 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỊ XÃ: (01 TTHC)

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Phòng Y tế thị xã.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC)

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG: Không

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (28 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỊ XÃ (24 TTHC)

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ (07 TTHC)

 1.  

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 1.  

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”  và tương đương

 1.  

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

 1.  

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 1.  

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 1.  

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 1.  

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA (04 TTHC)

 1.  

Đăng ký tổ chức lễ hội

 1.  

Thông báo tổ chức lễ hội

 1.  

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thị xã cấp)

 1.  

Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thị xã cấp)

III. LĨNH VỰC THƯ VIỆN (01 TTHC)

 1.  

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

IV. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH (06 TTHC)

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND thị xã)

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND thị xã)

 1.  

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND thị xã)

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND thị xã)

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND thị xã)

 1.  

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND thị xã)

V. LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (04 TTHC)

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 1.  

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 1.  

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

VI. LĨNH VỰC XUẤT BẢN – IN – PHÁT HÀNH (02 TTHC)

 1.  

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 1.  

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (04 TTHC)

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ (01 TTHC)

1

Công nhận gia đình văn hóa

II. LĨNH VỰC THƯ VIỆN (01 TTHC)

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

III. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO (01 TTHC)

3

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA (01 TTHC)

4

Thông báo tổ chức lễ hội

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (06 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC

Các cơ quan phối

hợp giải quyết TTHC

I. LĨNH VỰC LỮ HÀNH (01 TTHC)

1

 

Công nhận Khu du lịch cấp tỉnh

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Đối với trường hợp Khu du lịch nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên

Sở Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa thị xã: Đối với trường hợp Khu du lịch nằm trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp huyện

UBND thị xã

Sở Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh

II. LĨNH VỰC DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC (05 TTHC)

2

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Bộ phận Một cửa thị xã

UBND thị xã

Sở Du lịch

3

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Bộ phận Một cửa thị xã

UBND thị xã

Sở Du lịch

4

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Bộ phận Một cửa thị xã

UBND thị xã

Sở Du lịch

5

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Bộ phận Một cửa thị xã

UBND thị xã

Sở Du lịch

6

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Bộ phận Một cửa thị xã

UBND thị xã

Sở Du lịch

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TƯ PHÁP

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (87 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỊ XÃ (47 TTHC)

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (16 TTHC)

 1.  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 1.  

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 1.  

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 1.  

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 1.  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 1.  

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 1.  

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 1.  

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 1.  

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 1.  

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 1.  

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 1.  

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 1.  

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 1.  

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 1.  

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 1.  

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

II. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (02 TTHC)

 1.  

Công nhận báo cáo viên pháp luật (thị xã)

 1.  

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (thị xã)

III. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (12 TTHC)

 1.  

Cấp bản sao từ sổ gốc

 1.  

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 1.  

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 1.  

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 1.  

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 1.  

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 1.  

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 1.  

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 1.  

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

 1.  

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 1.  

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 1.  

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

IV. LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM  (10 TTHC)

 1.  

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

 1.  

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

 1.  

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

 1.  

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

 1.  

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

 1.  

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

 1.  

Xóa đăng ký thế chấp

 1.  

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

 1.  

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

V. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (06 TTHC)

 1.  

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường (thị xã)

 1.  

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thị xã)

 1.  

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thị xã)

 1.  

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thị xã)

 1.  

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thị xã)

 1.  

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai (thị xã)

VI. LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ (01 TTHC)

 1.  

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (thị xã)

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (40 TTHC)

I. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (02 TTHC)

 1.  

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 1.  

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (17 TTHC)

 1.  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 1.  

Đăng ký khai sinh

 1.  

Đăng ký kết hôn

 1.  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 1.  

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

 1.  

Đăng ký khai tử

 1.  

Đăng ký khai sinh lưu động

 1.  

Đăng ký kết hôn lưu động

 1.  

Đăng ký khai tử lưu động

 1.  

Đăng ký giám hộ

 1.  

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 1.  

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 1.  

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 1.  

Đăng ký lại khai sinh

 1.  

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 1.  

Đăng ký lại kết hôn

 1.  

Đăng ký lại khai tử

III. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (02 TTHC)

 1.  

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)

 1.  

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)

IV. LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ (04 TTHC)

 1.  

Bầu hòa giải viên (cấp xã)

 1.  

Bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)

 1.  

Thôi làm hòa giải viên (cấp xã)

 1.  

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã)

V. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (11 TTHC)

 1.  

Cấp bản sao từ sổ gốc

 1.  

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 1.  

Chứng thực di chúc

 1.  

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 1.  

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 1.  

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 1.  

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 1.  

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 1.  

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 1.  

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 1.  

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

VI. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (04 TTHC)

 1.  

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)

 1.  

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp xã)

 1.  

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)

 1.  

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (cấp xã)

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (12 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC

Các cơ quan phối

hợp giải quyết TTHC

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (02 TTHC)

1

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND cấp xã

Cơ quan công an đăng ký, Bảo hiểm xã hội thị xã

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND cấp xã

Bảo hiểm xã hội thị xã

II. LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM (10 TTHC)

3

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã

4

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã

 1.  

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã

 1.  

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã

 1.  

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã

 1.  

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã

 1.  

Xóa đăng ký thế chấp

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã

 1.  

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã

 1.  

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (19 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỊ XÃ (07 TTHC)

I. LĨNH VỰC TRẺ EM (02 TTHC)

 1.  

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 1.  

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (02 TTHC)

 1.  

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 1.  

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

III. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (01 TTHC)

 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

V. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (02 TTHC)

 1.  

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

 1.  

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (12 TTHC)

I. LĨNH VỰC TRẺ EM (05 TTHC)

 1.  

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 1.  

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 1.  

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 1.  

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 1.  

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (03 TTHC)

 1.  

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 1.  

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng đối với người chết ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích

III. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (02 TTHC)

 1.  

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 1.  

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

IV. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (02 TTHC)

 1.  

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 1.  

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (36 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC

Các cơ quan phối hợp giải quyết TTHC

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (25 TTHC)

 1.  

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Bộ phận Một cửa thị xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, Trưởng công an thị xã, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ ngành liên quan

 1.  

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, Sở Y tế, Bộ Quốc phòng

 1.  

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, Sở Y tế

 1.  

Giải quyết chế độ người hoạt cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

 1.  

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, cơ quan liên quan

 1.  

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh trở lên, các cơ quan liên quan theo thẩm quyền

 1.  

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ quan trực tiếp: UBND cấp xã, UBND thị xã, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan;

Cơ quan phối hợp: Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Thanh niên xung phong hoặc Ban liên lạc Thanh niên xung phong, Ban chỉ huy quân sự, Công an cấp xã, Công an thị xã

 1.  

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

 1.  

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

UBND cấp xã, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong, các cơ quan liên quan

 1.  

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Nội vụ

UBND cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong, các cơ quan liên quan

 1.  

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc

 1.  

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Bộ phận Một cửa thị xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã, các cơ quan liên quan

 1.  

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã, cơ sở giáo dục phổ thông, nghề nghiệp, đại học

 1.  

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, UBND thị xã

II. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (01 TTHC)

 1.  

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động – Thương binh và xã hội

UBND cấp xã

III. LĨNH VỰC TRẺ EM (01 TTHC)

 1.  

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Sở Lao động – Thương binh và xã hội

UBND thị xã, UBND cấp xã, cơ sở trợ giúp xã hội

Bộ phận Một cửa thị xã

UBND thị xã

UBND cấp xã, cơ sở trợ giúp xã hội

IV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (09 TTHC)

 1.  

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH

 1.  

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH

 1.  

Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động – Thương binh và xã hội

UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH

 1.  

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động – Thương binh và xã hội

UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH

 1.  

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Bộ phận Một cửa cấp xã

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn thị xã.

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH

 1.  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH

 1.  

Thực hiện chính sách trợ giúp hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND thị xã

UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA (16 TTHC)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỊ XÃ (14 TTHC)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (14 TTHC)

 1.  

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

(Lưu ý: tạm ngừng thực hiện thủ tục hành chính này vì các quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục hành chính này đã hết hiệu lực thi hành)

 1.  

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

 1.  

Công nhận Trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 1.  

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (Trường hợp có đầy đủ học bạ)

 1.  

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

 1.  

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

 1.  

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

 1.  

Cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 1.  

Cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 1.  

Cho phép Trường tiểu học hoạt động giáo dục

 1.  

Cho phép Trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 1.  

Cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 1.  

Cho phép Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 1.  

Cho phép Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (02 TTHC)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (02 TTHC)

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

2

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (21 TTHC)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC

Các cơ quan phối

hợp giải quyết TTHC

 1.  

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trường Trung học cơ sở

 1.  

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trường Trung học cơ sở; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên

 1.  

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Các cơ sở giáo dục, UBND thị xã

 1.  

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thị xã

 1.  

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ, UBND thị xã

 1.  

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn, UBND thị xã

 1.  

Giải thể Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ, UBND thị xã

 1.  

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ,  UBND thị xã

 1.  

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ,  UBND thị xã

 1.  

Thành lập Trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập Trường trung học cơ sở tư thục

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ,  UBND thị xã

 1.  

Sáp nhập, chia, tách Trường trung học cơ sở

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ,  UBND thị xã

 1.  

Giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ,  UBND thị xã

 1.  

Thành lập Trường tiểu học công lập, cho phép thành lập Trường tiểu học tư thục

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ,  UBND thị xã

 1.  

Sáp nhập, chia, tách Trường tiểu học

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ,  UBND thị xã

 1.  

Giải thể Trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trường tiểu học)

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ,  UBND thị xã

 1.  

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ,  UBND thị xã

 1.  

Thành lập Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ,  UBND thị xã

 1.  

Sáp nhập, chia, tách Trường mẫu giáo, Trường mầm non, nhà trẻ

Bộ phận Một cửa thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng  Nội vụ,  UBND thị xã

 1.  

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND cấp xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND cấp xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Sáp      nhập,  chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Bộ phận Một cửa cấp xã

UBND cấp xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG NỘI VỤ (50 TTHC)

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA (50 TTHC)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỊ XÃ (35 TTHC)

I. LĨNH VỰC HỘI, QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN VÀ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (19 TTHC)

 1.  

Công nhận ban vận động thành lập hội

 1.  

Thành lập hội

 1.  

Phê duyệt điều lệ hội

 1.  

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

 1.  

Đổi tên hội

 1.  

Hội tự giải thể

 1.  

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 1.  

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 1.  

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 1.  

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 1.  

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 1.  

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 1.  

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 1.  

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 1.  

Đổi tên quỹ

 1.  

Quỹ tự giải thể

 1.  

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 1.  

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 1.  

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

II. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (08 TTHC)

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 1.  

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

 1.  

Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

 1.  

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã về thành tích đột xuất

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã về khen thưởng đối ngoại

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã về khen thưởng cho gia đình

III. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (08 TTHC)

 1.  

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 1.  

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

 1.  

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

 1.  

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

 1.  

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

 1.  

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 1.  

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 1.  

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (15 TTHC)

I. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (05 TTHC)

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.

4

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

5

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

II. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (10 TTHC)

6

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

7

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

8

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

9

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

10

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

11

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

12

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

13

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác

14

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

15

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG: Không

      Thông báo

1. Thông báo danh sách giáo viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách, tải về tại đây. Thông báo tạm hoãn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Thông báo tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Quyết định Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Phiếu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.

2. Thông báo bán đấu giá tài sản là đất ở trên địa bàn thị xã, tải về tại đây.

3. Các văn bản hướng dẫn lập Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2020, tải về tại đây.

4. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

5. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tải về tại đây.

6. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
Danh sách đề tài khoa học
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)