Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               80
  Số lượt truy cập: 8644881
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 26/9/2018, tại Phòng họp UBND thị xã, Đ/c Lê Minh Toán- Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chống thất thu, thu nộp ngân sách nhà nước và Ban chỉ đạo đôn đốc, thu tiền đóng góp xây dựng cơ sở của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Quản lý các cụm công nghiệp thị xã, Chi cục Thuế An Nhơn và nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Đ/c Lê Minh Toán- Phó Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

Tính đến 30 tháng 9 năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn thị xã ước đạt 413.611 triệu đồng, đạt 171,4% so dự toán năm, tăng 56,1% so với cùng kỳ năm 2017 ( nếu trừ tiền sử dụng đất ước đạt 128.753 triệu đồng, đạt 77,4% so với dự toán, bằng 96,8% so với cùng kỳ). Một số khoản thu có khởi sắc so với cùng kỳ năm 2017 như: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện được 64 tỷ đồng, đạt 73%KH, thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi,cộng sản khác được 10 tỷ đồng,đạt 65%KH,….Tuy nhiên, tính đến ngày 31/8/2018, theo thống kê của Chi cục Thuế An Nhơn số tiền nợ thuế có khả năng thu là 55,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 23% trên chỉ tiêu pháp lệnh năm 2018. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước của thị xã năm 2018, đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các công việc sau đây:
1. Về thu ngân sách năm 2018:
- Tiếp tục duy trì Tổ công tác thị xã đôn đốc, chỉ đạo, giám sát thực hiện việc lập danh sách, khảo sát doanh thu hộ kinh doanh, đối chiếu số liệu đã lập bộ và bổ sung lập bộ đối với tất cả các hộ kinh doanh tại phường Bình Định, xã Nhơn Tân, Nhơn Phúc, Nhơn Phong.
- Trên cơ sở Quyết định của UBND thị xã về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác thu thuế, giao Chi cục Thuế khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đề ra giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian đến để tiến hành thu thuế đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu trong năm 2018.
- Chi cục Thuế An Nhơn:
 + Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch, các cơ quan liên quan thị xã và UBND các xã, phường tiến hành rà soát, kiểm tra và làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp để thu tiền thuế nợ (55,5 tỷ đồng), nhất là tổ chức, doanh nghiệp có nợ thuế lớn, có khả năng thu thuế đảm bảo kế hoạch đề ra.
+ Thực hiện việc rà soát các khoản nợ, phân loại nợ, kiên quyết xử lý cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp có nợ thuế trên 90 ngày; đồng thời, phối hợp, cung cấp thông tin các doanh nghiệp chây ỳ trong việc nộp thuế cho UBND các xã, phường, để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của các xã, phường.
+ Phối hợp với UBND các xã, phường để tiến hành kiểm tra chống thất thu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhất là các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã, đưa vào bộ thuế để tiến hành thu thuế, tạo sự công bằng trong việc thu thuế.
+ Đối với khoản nợ tiền thuê đất: Chi cục Thuế An Nhơn thông báo và phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân thuê đất sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả trên địa bàn thị xã, đến nay, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để có cơ sở tham mưu, đề xuất UBND thị xã xử lý đảm bảo theo quy định hiện hành.
+ Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường làm việc với Bưu điện tỉnh, thị xã để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt hơn việc uỷ nhiệm thu thuế qua Bưu điện trong thời gian đến; nếu trong thời gian đến công tác uỷ nhiệm thu qua Bưu điện vẫn không thực hiện đúng quy định thì tiến hành kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND thị xã báo cáo với Cục Thuế tỉnh và UBND tỉnh cho ý kiến.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch:
+ Phối hợp với Chi cục Thuế An Nhơn và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, biện pháp, chi tiết từng nội dung thu các loại thuế, trong đó đưa ra các giải pháp, biện pháp quyết liệt, nhất là các sắc thuế đạt thấp, để tăng thu ngân sách đảm bảo đạt kế hoạch đề ra trong năm 2018.
+ Phối hợp Chi cục Thuế và các cơ quan liên quan thị xã tiến hành làm việc và đôn đốc các nhà đầu tư các dự án xúc tiến đầu tư trên địa bàn thị xã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ thuế đảm bảo kế hoạch đề ra.
- UBND các xã, phường tổ chức trực báo hàng tháng đối với các thành viên Hội đồng tư vấn và các Đội trưởng Đội thuế phụ trách các xã, phường để giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp thu thuế để đảm bảo việc thu ngân sách, tìm kiếm nguồn thu mới đảm bảo đạt kế hoạch đề ra trong năm 2018.

2. Về việc thu phí đóng góp trong khai thác khoáng sản:
- Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản; đồng thời, tham mưu đề xuất UBND thị xã chuyển khoản thu phí này về cho các xã, phường triển khai thực hiện trong năm 2019.
- Tiếp tục tham mưu UBND thị xã thông báo số tiền còn nợ đến các doanh nghiệp, đồng thời báo cáo số đơn vị chây ì trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với địa phương và đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên- Môi trường có biện pháp xử lý không gia hạn, mở rộng diện tích hoặc xin thuê thêm để khai thác khoáng sản của những đơn vị trên.

3. Về việc thu tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp:
Giao Ban Quản lý các cụm công nghiệp:
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nộp tiền theo quy định.
- Tổng hợp các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trong các cụm công nghiệp còn nợ tiền đóng góp cơ sở hạ tầng, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước thị xã và các cơ quan liên quan được biết để phối hợp thu thuế theo quy định, khi các doanh nghiệp, cơ sở này tiến hành chuyển nhượng tài sản, quyền sử dụng đất hoặc thanh toán khối lượng công trình đảm bảo theo quy định hiện hành.
4. Về việc thu ngân sách của các xã, phường:
UBND các xã, phường:
- Xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai công tác thu thuế đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, nhất là các khoản thu đạt thấp, đồng thời phân công cán bộ lãnh đạo xã, phường thường xuyên chỉ đạo việc thu thuế của đội thuế.
- Phối hợp với Chi cục Thuế An Nhơn và các cơ quan liên quan thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nộp tiền thuế theo quy định, để tạo nguồn thu cho ngân sách.
- Xây dựng các giải pháp, biện pháp để thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân đảm bảo theo quy định hiện hành; đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong nhân dân hiểu rõ những quy định và các trách nhiệm nộp thuế theo quy định để tạo nguồn thu cho ngân sách.
- Thường xuyên chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế xã, phường đánh giá công tác thu, công tác thu nợ, các khoản thu chưa đạt, rà soát các khoản thuế để đưa vào lập bộ thu và khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018.


Hồ Song Toàn  (Cập nhật ngày 01-10-2018)    Các tin liên quan:
  Về việc quy định thời gian dọn vệ sinh tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã (08-10-2018)
  Về viêc quy hoạch, xây dựng hạ tâng kỹ thuật các khu dân cư trên địa bàn thị xã (05-10-2018)
  Về viêc sửa chữa, lắp đặt bổ sung các trụ, biển tại một số tràn giao thông trong mùa mưa, lũ năm 2018 (05-10-2018)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Lê Minh Toán - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Nhà đầu tư dự án CCN Nhơn Phong, đồng thời họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án CCN Tân Đức, CCN Nhơn Hòa và CCN An Mơ (01-10-2018)
  Về việc sửa chữa tường rào, cổng ngõ Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên thị xã (27-09-2018)
     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện nâng bâc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2018 , tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)