Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               95
  Số lượt truy cập: 8609925
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 3/10/ 2018, Đ/c Lê Minh Toán- Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển quỹ đất thị xã. Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thị xã báo cáo, phản ánh tình hình, tiến độ kết quả thực hiện, nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận như sau:

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường đã có nhiều cố gắng trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đạt nhiều kết quả tích cực.  Đến nay, theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên 308 tỷ đồng, đạt 162%KH.
Tuy nhiên, tiền đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên chủ yếu từ kế hoạch sử dụng đất các năm trước chuyển sang năm 2018 để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng số công trình đăng ký thực hiện kế hoạch sử dụng đất được 117/228 công trình, đạt tỷ lệ 51,32%, số công trình đất ở thực hiện được 47/87 công trình, đạt tỷ lệ 54% và 114 công trình phải chuyển sang năm 2019 tiếp tục thực hiện. Một số đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch sử dụng đất đạt thấp như: xã Nhơn Hạnh đạt 40%, Nhơn Phúc đạt 40%, phường Đập Đá 0%, Nhơn Thành 37,5%, Trung tâm Phát triển quỹ đất 20% . Nguyên nhân chủ yếu là do các cơ quan, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường chưa xây dựng kế hoạch cụ thể, việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp với tình hình thực tế, nhất là lãnh đạo UBND các xã, phường và cán bộ phụ trách chưa bám sát hướng dẫn về quy trình, trình tự thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho nên dẫn đến tình trạng chậm trễ.
Để tiếp tục thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đẩy nhanh việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 đảm bảo kế hoạch đề ra và đăng ký lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Nhiệm vụ chung:
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thị xã ( đại diện chủ đầu tư) và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện công tác bồi thường GPMB, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung phương tiện, nhân lực khẩn trương hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kịp tiến độ hoàn thành công trình các khu dân cư để sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong quý IV năm 2018 và chậm nhất đến đầu quý I năm 2019 để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.
- Lãnh đạo UBND các xã, phường tiến hành rà soát các danh mục công trình đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2018 nhưng không thực hiện hoặc chuyển sang năm 2019, ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã chịu trách nhiệm báo cáo giải trình và kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã, thời gian gửi báo cáo về UBND thị xã trước 20/10/2018.
2. Về kế hoạch sử dụng đất năm 2018:
- Đối với các dự án, công trình có đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nhưng chưa lập quy hoạch chi tiết 1/500, giao Phòng Tài nguyên-Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường đề xuất chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2019 hoặc năm 2020 cho phù hợp.
- Đối với các dự án, công trình có đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2018, đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, giao Phòng Tài nguyên-Môi trường ưu tiên bố trí danh mục trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019.
- Đối với các dự án hoàn thành công tác bồi thường GPMB, đang lập dự án đầu tư, yêu cầu các đơn vị đại diện chủ đầu tư hoặc UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quý IV năm 2018 và chậm nhất trong quý I năm 2019.
- Giao Phòng Tài nguyên-Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan thị xã tiếp tục rà soát lại các danh mục, công trình, dự án có đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nhưng  chưa hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định thì đề xuất chuyển dự án, công trình sang năm 2019 để triển khai thực hiện.
- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất liên tục từ nay đến cuối năm 2018; đồng thời, xây dựng kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất trong quý I/2019, ưu tiến bố trí đấu giá các xã thu ngân sách thấp, các lô đất còn lại của các năm trước.
Rà soát các lô đất ở các khu quy hoạch còn lại chưa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, khẩn trương đề nghị điều chỉnh đơn giá để tổ chức đấu giá trong năm 2018 hoặc lập thủ tục gia hạn chuyển sang năm 2019 thực hiện.
Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch triển khai quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019 trên địa bàn tỉnh.
- Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã và Chi cục Thuế An Nhơn đôn đốc việc nộp tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước; tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm theo Qui chế đấu giá đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, nộp tiền quá thời gian qui định.
3. Về kế hoạch sử dụng đất năm 2019:
- Các cơ quan, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường phối hợp với Phòng Tài nguyên-Môi trường tiến hành rà soát các dự án, công trình triển khai thực hiện năm 2019 có sử dụng đất để đăng ký, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2019, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Thống nhất, từ ngày 1/10/2018 giao các xã, phường được lập hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng năm 2019, trình UBND thị xã xem xét cho chủ trương và tiến hành lập phê duyệt trong năm 2018 và đầu năm 2019.
- Phòng Tài chính-Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thị xã tham mưu, đề xuất UBND thị xã kế hoạch thu ngân sách từ nguồn tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019, báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, cho ý kiến, trình HĐND thị xã xem xét, quyết nghị vào kỳ họp cuối năm 2018.
4. Một số nội dung có liên quan:
- Các cơ quan, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường khi quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư thực hiện nghiêm túc văn bản số 3371/UBND-KT ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh và văn bản số 990/UBND ngày 24/9/2018 của UBND thị xã về quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư đảm bảo theo quy định hiện hành.
- Một số các xã, phường chưa nộp tiền bảo vệ, phát triển đất lúa, chưa thanh toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (2% các khoản nợ từ các năm trước cho đến nay): Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất, Kho bạc Nhà nước thị xã thông báo, yêu cầu UBND các xã, phường bố trí kinh phí để thực hiện, thời gian hoàn thành trong tháng 10/2018. Nếu các xã, phường không thực hiện thì tham mưu, đề xuất UBND thị xã có giải pháp cụ thể để thực hiện nội dung trên đảm bảo theo quy định hiện hành.
- UBND các xã, phường khẩn trương rà soát thời gian trong Quyết định giao đất, các dự án, công trình, phối hợp Phòng Tài nguyên-Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất lập đầy đủ các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền gia hạn đất hoặc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 để triển khai thực hiện các dự án, công trình theo quy định. Nếu UBND các xã, phường nào để các khu, điểm dân cư hết thời gian giao đất, không thể bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc các dự án, công trình không có trong kế hoạch sử dụng đất 2019 để triển khai thực hiện, ảnh hưởng nguồn thu ngân sách địa phương năm 2019 thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ  tịch UBND thị xã.


Hồ Song Toàn  (Cập nhật ngày 09-10-2018)    Các tin liên quan:
  Ý kiến kết luận của Đ/c Lê Minh Toán - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Nhà đầu tư dự án CCN Nhơn Phong, đồng thời họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án CCN Tân Đức, CCN Nhơn Hòa và CCN An Mơ (01-10-2018)
  Về việc sửa chữa tường rào, cổng ngõ Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên thị xã (27-09-2018)
  Về việc thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư xen kẽ dọc Quốc lộ 1, phường Bình Định và phường Nhơn Hưng (26-09-2018)
  Về việc sửa chữa các hạng mục khu vực đài phun nước của Công viên trung tâm thị xã (21-09-2018)
  Về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đê bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn (20-09-2018)
     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện nâng bâc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2018 , tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)