Thị xã An Nhơn - Tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               32
  Số lượt truy cập: 7819338
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 17/5/2018, tại Phòng họp UBND thị xã, Đ/c Lê Minh Toán- Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chống thất thu, thu nộp ngân sách nhà nước và Ban chỉ đạo đôn đốc, thu tiền đóng góp xây dựng cơ sở của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Quản lý các cụm công nghiệp thị xã, Chi cục Thuế An Nhơn và nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Đ/c Lê Minh Toán- Phó Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:
Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường đã có nhiều cố gắng trong điều hành dự toán thu ngân sách, tổ chức thực hiện các giải pháp thu thuế nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra trong năm 2018. Tính đến hết ngày 30/4/2018 toàn thị xã thu được 116 tỷ đồng tiền thuế các loại đạt 59,8% KH, trong đó 4/9 khoản thu khá đạt từ 40% dự toán. Tuy nhiên, có 5/9 khoản thu đạt dưới 40% dự toán, nhất là thuế công thương nghiệp chỉ đạt 34,4%, thu ngân sách xã, phường đạt 18,8%, thu tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp đạt quá thấp ….. Do đó, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các công việc sau đây:
1. Về thu ngân sách năm 2018:
- Phòng Tài chính-Kế hoạch:
    + Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 8656/UBND ngày 30/12/2018 của UBND thị xã
+ Tham mưu đề xuất các giải pháp, biện pháp để đôn đốc thu hoặc đề xuất xử lý UBND các xã, phường không tích cực triển khai hoặc thu thuế không đạt kế hoạch đề ra.
+ Duy trì hoạt động của Tổ công tác thị xã để đôn đốc, hướng dẫn và giám sát thực hiện việc lập danh sách, khảo sát doanh thu hộ kinh doanh, đối chiếu số liệu đã lập bộ và bổ sung lập bộ đối với tất cả các hộ kinh doanh rút kinh nghiệm từ việc thí điểm xã Nhơn Lộc, phường Nhơn Thành để mở rộng tại phường Bình Định, xã Nhơn Tân, Nhơn Phúc, Nhơn Phong.
- Phòng Tài chính-Kế hoạch, Chi cục Thuế An Nhơn và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, biện pháp, chi tiết từng nội dung thu các loại thuế, trong đó đưa ra các giải pháp, biện pháp quyết liệt, nhất là các sắc thuế đạt thấp để thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra trong năm 2018. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các công việc được phân công của các Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND thị xã thành lập.

- Chi cục Thuế An Nhơn:
+ Tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân thuê đất trên địa bàn thị xã, tham mưu, đề xuất UBND thị xã xử lý đảm bảo theo quy định hiện hành.
+ Tăng cường công tác kiểm tra quyết toán thuế tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch đã phê duyệt.
+ Tiếp tục duy trì hoạt động các Ban chỉ đạo, các tổ công tác chống thất thu thuế thị xã theo quy định.
+ Căn cứ số thuế nợ hàng tháng, chọn danh sách những doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn nợ thuế lớn, không phát sinh thuế, nhưng có khả năng thu được thuế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, các đội thuế xây dựng kế hoạch, thời gian làm việc trực tiếp tại trụ sở các doanh nghiệp để đôn đốc việc nộp thuế theo quy định.

2. Về việc thu đóng góp trong khai thác khoáng sản:
Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch:
 + Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên-Môi trường và UBND các xã, phường có liên quan xây dựng kế hoạch, thời gian làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, có biên bản làm việc cụ thể đối với từng doanh nghiệp để triển khai các khoản thu đảm bảo theo quy định hiện hành.
+ Tiếp tục tham mưu UBND thị xã thông báo số tiền còn nợ đến các doanh nghiệp, đồng thời báo cáo số đơn vị chây ì trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với địa phương và đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên- Môi trường có biện pháp xử lý những đơn vị trên.

3. Về việc thu tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp:
- Giao Ban Quản lý các cụm công nghiệp thị xã làm việc với các doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, có khả năng thu) còn nợ tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nộp tiền theo quy định.
- Tổng hợp các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trong các cụm công nghiệp còn nợ tiền đóng góp cơ sở hạ tầng, thông báo cho Chi cục Thuế được biết để phối hợp thu thuế theo quy định, khi các doanh nghiệp, cơ sở này tiến hành chuyển nhượng tài sản, quyền sử dụng đất trong các cụm công nghệp.
4. Về việc thu ngân sách của các xã, phường:
UBND các xã, phường:
- Tiến hành tổ chức đánh giá công tác thu thuế, công tác thu hồi nợ trong năm 2017 và xây dựng kế hoạch triển khai công tác thu thuế năm 2018 đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, cải tiến phương thức, đấu giá thu tiền đất công ích của xã, phường.
- Chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế xã, phường đánh giá công tác thu, công tác thu nợ, các khoản thu chưa đạt, rà soát các khoản thuế để đưa vào lập bộ thu trong năm 2017 và khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018.
- Phối hợp với Chi cục Thuế An Nhơn và các hội, đoàn thể xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất kinh doanh nộp đầy đủ  tiền thuế theo quy định hiện hành.


Hồ Song Toàn  (Cập nhật ngày 22-05-2018)    Các tin liên quan:
  Kết luận của Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển quỹ đất thị xã (21-05-2018)
  Về việc di dời các hộ dân có nhà ở, đất đai bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn xã Nhơn Phúc (21-05-2018)
  Kết luận của Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn thị xã (17-05-2018)
  Về việc sớm triển khai thực hiện một số tồn tại, vướng mắc tại Cụm công nghiệp An Mơ (14-05-2018)
  Kết luận của Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp triển khai các nội dung để tổ chức Lễ hội Mai vàng An Nhơn năm 2018 (14-05-2018)
     Thông báo

1. Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng chính quyền xã, phường trên địa bàn thị xã, tài liệu tải về tại đây.

2. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

3. Phụ lục báo cáo số liệu kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

5. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

6. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

7. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)