Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               20
  Số lượt truy cập: 8397599
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 26/01/2018, Đ/c Lê Minh Toán- Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghe Phòng Kinh tế thị xã báo cáo, nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Đ/c Lê Minh Toán- Phó Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

Trong năm 2017 các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và UBND các xã đã có nhiều có gắng trong triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã, góp phần quan trọng đưa xã Nhơn Hậu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, các xã còn lại tăng thêm 11 tiêu chí so với năm 2016, chất lượng đời sống của nhân dân đã được nâng lên, bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp khá đồng bộ, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân nông thôn, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố và kiện toàn.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Thị uỷ và HĐND thị xã trong năm 2018 về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 3 xã Nhơn Mỹ, Nhơn Hạnh, Nhơn Hạnh đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, UBND thị xã yêu cầu:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo:

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, biện pháp chỉ đạo thực hiện từng tiêu chí hoặc chỉ tiêu liên quan trong năm 2018, chịu trách nhiệm về những tiêu chí có liên quan, phân công cán bộ thuộc quyền quản lý thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn các xã, nhất là các xã Nhơn Mỹ, Nhơn Hạnh và Nhơn Tân hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018, cụ thể là Phòng Văn hoá- Thông tin: tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, Phòng Tài nguyên-môi trường: tiêu chí môi trường, Phòng Y tế: tiêu chí an toàn thực phẩm, Phòng Giáo dục- đào tạo: tiêu chí trường học, Phòng Nội vụ: tiêu chí hệ thống chính trị, Công an thị xã và Quân sự thị xã: tiêu chí quốc phòng - an ninh.

2. Phòng Kinh tế:

- Chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động và đăng ký thực hiện phong trào thi đua “ thị xã chung sức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018”.

- Trên cơ sở Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 của thị xã, Phòng Kinh tế xây dựng bảng kê chi tiết các chỉ tiêu, tiêu chí của các xã, phường, trong đó nêu rõ các tiêu chí thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ của từng thành viên Ban chỉ đạo, của các xã, phường, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành,…… trình UBND thị xã xem xét, cho ý kiến và theo dõi trong các cuộc họp Ban chỉ đạo lần sau.

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức trực báo công tác xây dựng nông thôn mới hàng tháng để kịp thời giải quyết tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện.

3. Đối với 3 xã Nhơn Mỹ, Nhơn Hạnh và Nhơn Tân:

- Tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tín đại chúng, phát động các phong trào thi đua yêu nước để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tại địa phương cùng thực hiện xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đạt kế hoạch đề ra trong năm 2018.

-  Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, đảm bảo thời gian hoàn thành các tiêu chí, nội dung còn lại chưa đạt, trong đó phân công cán bộ phụ trách, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, đơn vị thực hiện, gửi Phòng Kinh tế tổng hợp, báo cáo UBND thị xã trong các cuộc họp Ban chỉ đạo lần sau.

- Khẩn trương kiểm tra, đề xuất UBND thị xã điều chỉnh đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới tại địa phường phù hợp với tình hình thực tế, nhất là đối với đường giao thông, kênh mương nội đồng.

4. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới:

- Triển khai thực hiện các dự án, công trình mà Thị uỷ, UBND thị xã giao các xã thực hiện.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cao các tiêu chí, từng nội dung, thời gian thực hiện cụ thể, nguồn lực để thực hiện trình Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xem xét, chỉ đạo.

- Tập trung công tác phát động phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới sâu rộng hơn nữa trong quần chúng nhân dân để cùng tham gia, đóng góp xây dựng nông thôn mới của từng địa phương.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn kinh phí trả nợ và xây dựng các công trình nông thôn mới.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình trả nợ dứt điểm xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trong năm 2018

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương để nâng cao đời sống nhân dân, duy trì, phát triển làng nghề truyền thống địa phương, bên cạnh đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức thu gom rác thải, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh trật tự và hệ thống chính trị theo tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngày càng được củng cố và hoàn thiện.


Hồ Song Toàn  (Cập nhật ngày 31-01-2018)    Các tin liên quan:
  Về chính sách hỗ trợ người cung cấp thông tin, đi tìm mộ liệt sĩ (24-01-2018)
  Các khóa bồi dưỡng được tính là bắt buộc của cán bộ, công chức (24-01-2018)
  Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018 (22-01-2018)
  Điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng (22-01-2018)
  Viện KSND thị xã An Nhơn triển khai nhiệm vụ năm 2018 (19-01-2018)
     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Các phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 1055/UBND ngày 09/10/2018 của UBND thị xã, tải về tại đây. Quyết định 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường năm 2018, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)