Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Hoạt động của HĐND
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               56
  Số lượt truy cập: 8610190
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ban Pháp chế HĐND thị xã vừa giám sát việc xây dựng, thẩm định ban hành, tổ chức thực hiện hương ước, quy ước khu dân cư tại UBND xã Nhơn An, Nhơn phong và Nhơn Thọ.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị được giám sát báo cáo kết quả và những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện hương ước, quy ước khu dân cư; trên cơ sở ý kiến tham gia trao đổi, bổ sung nôi dung kết quả báo cáo của các thành viên Đoàn giám sát và các thành phần tham gia làm việc, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã nhận xét như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1.  Về công tác chuẩn bị, làm việc với Đoàn giám sát:

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu của Kế hoạch giám sát, UBND xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Thọ đã chuẩn bị các văn bản, xây dựng báo cáo, cung cấp các tài liệu liên quan cơ bản đảm bảo theo nội dung giám sát.

Các đơn vị được giám sát mời đầy đủ các thành phần tham gia cùng làm việc với Đoàn giám sát. Buổi làm việc tiến hành nghiêm túc, đã trao đổi thẳng thắn những kết quả làm được, chưa được và đề xuất, kiến nghị những vấn đề còn khó khăn, tồn tại  trong công tác triển khai thực hiện hương ước, qui ước của khu dân cư.

2. Kết quả đạt  được

- Về tình hình xây dựng, thẩm định ban hành hương ước

UBND xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Thọ đã triển khai quán triệt chủ trương và các văn bản hướng dẫn việc xây dựng ban hành và thực hiện hương ước, qui ước đến từng địa bàn khu dân cư.Cán bộ và nhân dân các khu dân cư nhận thức được Hương ước là công cụ quan trọng hỗ trợ pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội đặc thù tại cộng đồng dân cư mình sinh sống, đề cao được tính tự quản, tự thực hiện, góp phần giữ gìn các chuẩn mực đạo đức truyền thống trong sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư thôn, xóm.

Phần lớn các bản hương ước của các thôn thuộc 3 xã giám sát nêu trên được xây dựng ban hành theo đúng quy trình, trình tự soạn thảo, thông qua, phê duyệt; có nội dung và hình thức tương đối đảm bảo các yêu cầu theo Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BVHTT- BTTUBTUMTTQVN. Việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định hương ước có sự phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trong đó thể hiện rõ vai trò phối hợp của cơ quan Tư pháp, Văn hoá thông tin, Dân số KHH gia đình và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện ( nay là thị xã ) cùng tham gia.

Hầu hết, các bản hương ước ở các thôn đã đưa ra được các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng tình làng nghía xóm, đoàn kết, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau và tham gia bảo vệ trật tự trị an ở địa bàn dân cư thôn, xóm. Bản hương ước được UBND huyện (nay là thị xã) ban hành quyết định phê duyệt, làm cơ sở pháp lý trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đến thời điểm giám sát, xã Nhơn An có 5 bản hương ước của 5 thôn được xây dựng, phê duyệt ban hành vào năm 2006 và 01 bản hương ước của 01 thôn phê duyệt vào năm 2010; hiện nay UBND xã đã xây dựng Kế hoach và tập trung triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung bản hương ước của các thôn theo hướng dẫn qui ước mẫu của UBND thị xã ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 về Ban hành hương ước, qui ước mẫu của thôn, khu vực trên địa bàn thị xã.

 Xã Nhơn Phong có 7 bản hương ước / 7 thôn được xây dựng, phê duyệt ban hành vào năm 2005. Thực hiện hướng dẫn qui ước mẫu của UBND thị xã, hiện nay 7 thôn trong xã đã xây dựng kế hoạch và thực hiện hoàn thành việc tổ chức họp nhân dân thông qua bản hương ước sửa đổi và gứi đến UBND xã để thực hiện nhiệm vụ phối hợp xem xét nội dung và cho ý kiến  trước khi trình UBND thị xã thẩm định phê duyệt.

Xã Nhơn Thọ có 4 bản hương ước / 4 thôn đã được xây dựng, phê duyệt ban hành vào năm 2009, hiện nay UBND xã đang triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến việc bổ sung, sửa đổi bản hương ước của các thôn theo hướng dẫn qui ước mẫu của UBND thị xã.

-       Về tình hình thực hiện hương ước, quy ước

Sau khi hương ước đã được UBND huyện phê duyệt, UBND các xã chỉ đạo các thôn triển khai quán triệt cho toàn thể nhân dân bằng hình thức tổ chức họp dân để thông qua; Một số xã có quan tâm về điều kiện kinh phí cần thiết trong triển khai thực hiện như xã Nhơn Phong hỗ trợ in, sao bản hương ước gửi đến từng hộ gia đình trong khu dân cư; xã Nhơn An, Nhơn Thọ hỗ trợ kinh phí in, sao bản hương ước gửi đến cán bộ quân dân chính của thôn để tuyên truyền, phổ biến mọi người biết và thực hiện.

 Các địa phương đã phân công, bố trí cán bộ theo dõi đôn đốc, hướng dẫn giúp đỡ việc xây dựng và  thực hiện hương ước, quy ước vào lúc ban đầu triển khai, xây dưng bản hương ước.

 Công tác vận động nhân dân chấp hành pháp luật nói chung, thực hiện hương ước nói riêng được giao Ban Công tác Mặt trận các thôn theo dõi và vận động tuyên truyền thực hiện. Hàng năm, tuy không tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiên hương ước ở cộng đồng dân cư thôn, nhưng  các nội dung được nhắc lại trong các buổi họp dân, nhất là các buổi họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm. Qua thực tiễn cho thấy, người dân tự nguyện chấp hành nghiêm túc các nội dung trong hương ước.

. 3) Tồn tại, hạn chế, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạtđược, công tác xây dựng và thực hiện hương ước còn có những tồn tại, hạn chế chủ yếu sau:

- Việc triển khai thực hiện xây dựng hương ước, qui ước theo hướng dần Thông tư liên tịch số 03/2000 và 04/2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn Hóa – Thông tin, Ban Thường trực UBMTTQVN chậm, đạt kết quả thấp.( Xã Nhơn An có 6/6 thôn được phê duyệt hương ước, trong đó 3 thôn phê duyệt năm 2006, 1 thôn phê duyệt năm 2010 và 2 thôn hiện tại hồ sơ hương ước bị thất lạc, không còn lưu giữ.Xã Nhơn Phong có 7/7 thôn được phê duyệt hương ước vào năm 2005. Xã Nhơn Thọ có 4/4 thôn được phê duyệt hương ước vào năm 2009).

- Việc bố trí người có kinh nghiệm sống và uy tín trong địa bàn dân cư vào ban soạn thảo hương ước của thôn chưa được quan tâm, trong phạm vi một xã các bản hương ước có tình trạng “làm thay”, sao chép rồi đưa xuống thông qua tại hội nghị đại diện nhân dân nên chưa phát huy đầy đủ tính dân chủ của nhân dân ở từng địa bàn thôn, nhất là trong việc đề ra các biện pháp tự quản và phương pháp tổ chức thực hiện của cộng đồng khu dân cư. (Bản hương ước được phê duyệt nhưng không có chữ ký Thôn trưởng và Bí thư chi bộ).

- Các bản hương ước trong địa bàn xã rập khuôn, chưa thể hiện được nét đặc trưng của từng thôn như truyền thống, phong tục, tập quán, bề dày lịch sử của làng; nội dung chưa bám sát với tình hình thực tế ở địa bàn thôn, còn lặp lại nhiều quy định của pháp luật, chưa điều chỉnh được những quan hệ xã hội măng tính đặc thù của từng nơi mà pháp luật không quy định, dẫn đến hương ước thường dài và khó nhớ; chế độ hội họp, sinh hoạt của khu dân cư chưa được đề cập nên khó áp dụng tại địa bàn dân cư.

- Công tác sơ, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiên hương ước trong phạm vi xã, thôn chưa được thực hiện. Chậm triển khai việc rà soát bổ sung, sửa đổi nội dung hương ước theo hướng dẫn. Việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quy định của hương ước còn hạn chế, không thường xuyên, do đó tác dụng của hương ước đối với đời sống, sinh hoạt khu dân cư chưa phát huy rõ nét. Việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng khu dân cư gặp khó khăn, tỷ lệ người dân tham gia thấp.

4. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

Các xã được giám sát chưa quan tâm thực sự đúng mức việc xây dựng hương ước nên trong chỉ đạo và hướng dẫn chưa sâu sát kịp thời, còn lúng túng.

Về quy trình thẩm định, thông qua, phê duyệt, ban hành hương ước, quy ước khá phức tạp, kéo dài thời gian. Vì sau khi bản hương ước, quy ước được thông qua ở khu dân cư, Chủ tịch UBND cấp xã cùng Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp xã xem xét nội dung của hương ước bảo đảm phù hợp với pháp luật, thuần phong, mỹ tục và trao đổi thống nhất với Chủ tịch HĐND cấp xã mới trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. Các ngành chức năng cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, thực hiện hướng dẫn hoàn thiện nội dung bản hương ước và trình UBND thị xã phê duyệt.

Trách nhiệm của Đảng ủy trong chỉ đạo xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện hương ước, qui ước ở địa phương chưa cao; trong chỉ đạo còn xem nhẹ việc theo dõi kiểm tra, thiếu biện pháp phối hợp đồng bộ nên kết quả xây dựng và triển khai thực hiện hương ước thực tế đến người dân từng địa bàn thôn chưa cao, kéo dài thời gian.

 Trách nhiệm người đứng đầu UBND xã chưa đề cao đúng mức, lúng túng trong công tác triển khai thực hiện. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn hỗ trợ các thôn còn chung chung và chưa nhấn mạnh thời gian hoàn thành, thiếu kiểm tra để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Các cán bộ chuyên môn làm việc kiêm nhiêm, trách nhiệm không cao trong công tác theo dõi, hướng dẫn và tham mưu tổ chức thực hiện.

Sự phối hợp của chính quyền xã và các ban ngành, đoàn thể từ xã đến thôn trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện hương ước không thường xuyên, thiếu đồng bộ. Nhận thức của không ít cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết ban hành bản hương ước chưa đầy đủ, trách nhiệm thực hiện hương ước chưa cao. Công tác phối hợp hướng dẫn liên ngành của các cơ quan Tư pháp, Văn hóa – Thông tin, Dân số KHHGĐ và Mặt trận TQVN thị xã chưa đồng bộ, sâu sát.

II. KIẾN NGHỊ

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên Đoàn giám sát kiến nghị như sau:

1. Đối với Đảng ủy xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Thọ

- Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng và thực hiện hương ước ở địa phương, tập trung chỉ đạo việc thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung nội dung bản hương ước theo sự chỉ đạo của UBND thị xã, đảm bảo bản hương ước phải được sửa đổi một cách dân chủ, công khai, là sự thõa thuận, thống nhất ý kiến của người dân và được cơ quan quản lý nhà nước xem xét phù hợp với các qui định của pháp luật.

- Tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 56/CT- TU của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện hương ước, qui ước khu dân cư. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệuquả công tác phối hợp của các ngành nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị của địa phương trong hoạt động lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện các bản hương ước, góp phần trong việc thực hiện pháp luật của Nhà nước, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính tự quản tại cộng đồng dân cư.

- Khi hương ước khu dân cư được phê duyệt, chú trọng tạo điều kiện về kinh phí hỗ trợ để trích sao, biên soạn các qui định của hương ước một cách ngắn gọn, cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ nhằm tuyên truyền vận động mọi người dân tham gia thực hiện.

2. Đối với UBND xã Nhơn An.

- Khắc phục những hạn chế trong công tác lưu trử  nói chung và việc làm thất lạc hồ sơ xây dựng và triển khai thực hiện hương ước của địa phương nói riêng. Tập trung đánh giá sâu sắc về kết quả xây dựng và triển khai thực hiện hương ước trên từng địa bàn khu dân cư, trong đó cần xác định rõ nguyên nhân của hạn chế là các bản hương ước chậm được phê duyệt, thực hiện không đồng bộ về thời gian giữa các thôn trong xã. Có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát, sửa đổi bổ sung nội dung bản hương ước của các thôn theo hướng dẫn.

3. Đối với UBND xã Nhơn Phong.

Tập trung đánh giá sâu sắc về kết quả trong việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện hương ước trên từng địa bàn khu dân cư thôn, trong đó cần xác định rõ nguyên nhân của hạn chế là các bản hương ước năm 2005 sao chép giống nhau giữa các thôn trong xã. Đối với việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 về Ban hành hương ước, qui ước mẫu của thôn, khu vực trên địa bàn thị xã, cần rà soát lại kết quả đã đạt được đảm bảo bản hương ước của các thôn được sửa đổi đúng qui trình hướng dẫn, phát huy dân chủ, công khai, là sự thõa thuận, thống nhất ý kiến của người dân và sự phối hợp xem xét nội dung của lãnh đạo các ngành liên quan của xã trước khi trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt ban hành.

4. Đối với UBND xã Nhơn Thọ.

Tập trung đánh giá sâu sắc về kết quả xây dựng và triển khai thực hiện hương ước trên từng địa bàn khu dân cư thôn, trong đó cần xác định rõ nguyên nhân của hạn chế là các bản hương ước xây dựng gần giống nhau giữa các thôn trong xã, kết quả các bản hương ước chậm được phê duyệt ban hành ( 4/4 thôn phê duyệt năm 2009). Xây dựng Kế hoach thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung bản hương ước của các thôn theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 về Ban hành hương ước, qui ước mẫu của thôn, khu vực trên địa bàn thị xã. Đảm bảo bản hương ước của các thôn phải được sửa đổi một cách dân chủ, công khai, là sự thõa thuận, thống nhất ý kiến của người dân và sự phối hợp xem xét nôi dung của lãnh đạo địa phương trước khi trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt ban hành.

5. Đề nghị UBND thị xãthành lập Ban chỉ đạo, tiến hành tổ chức đánh giá kết quả hơn 10 năm triển khai thực hiện hương ước, qui ước trên địa bàn thị xã, trên cơ sở đó hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường phát huy hơn nữa tác động tích cực của hương ước, quy ước đối với đời sống xã hội của từng cộng đồng dân cư thôn.

6. Đề nghị Ban Thường trực MTTQVN thị xã và các tổ chức Đoàn thể chính trị của thị xãtăng cường vai trò giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, qui ước trên địa bàn thị xã. Tiếp tục tuyên truyền vận động các khu dân cư đăng ký, thi đua thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Thanh Hiền  (Cập nhật ngày 16-06-2017)    Các tin liên quan:
  Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XII và HĐND thị xã khoá XI (26-05-2017)
  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát tình hình tranh chấp địa giới hành chính tại thị xã An Nhơn (05-05-2017)
  Tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội khóa XIV trước kỳ họp thứ 3 (04-05-2017)
  Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã (20-04-2017)
  Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 tại trường Trung cấp KT-KT Bình Định (05-04-2017)
     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện nâng bâc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2018 , tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)