Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Hoạt động của HĐND
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               60
  Số lượt truy cập: 8645005
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ban Pháp chế HĐND thị xã vừa tái giám sát tình hình xử lý các tồn tại vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng tại Phòng Quản lý đô thị; việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tại phường Đập Đá và Nhơn Thành.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị được giám sát báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị theo Thông báo số 28/TB-ĐGS ngày 4/12/2016 và Thông báo số 30/TB- ĐGS ngày 30/12/2016 của Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND thị xã; trên cơ sở ý kiến tham gia, trao đổi làm rõ các nôi dung kết quả báo cáo của các thành viên Đoàn giám sát và các thành phần tham gia làm việc, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã nhận xét như sau:

I.KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1.       Về công tác chuẩn bị, làm việc với Đoàn giám sát:

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu đề ra trong Kế hoạch tái giám sát, UBND phường Nhơn Thành, phường Đập Đá, Phòng Quản lý đô thị đã chuẩn bị các văn bản, xây dựng báo cáo, cung cấp các tài liệu liên quan cơ bản đảm bảo theo nội dung của Kế hoạch giám sát.

Các đơn vị được giám sát mời đầy đủ các thành phần tham gia cùng làm việc với Đoàn giám sát. Buổi làm việc tiến hành nghiêm túc, đã trao đổi thẳng thắn những kết quả làm được, chưa được và đề xuất, kiến nghị những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát.

2. Kết quả đạt  được

2.1. Đối với Phòng Quản lý đô thị

Đã xây dựng và tham mưu UBND thị xã ban hành Quy chế phối hợp hoạt động, phân cấp vể trách nhiệm và quyền hạn giữa các phòng chức năng với các xã, phường trong quản lý trật tự đô thị để làm cơ sở thực hiên công tác quản lý trên địa bàn thị xã.

Phối hợp với một số xã phường tiến hành công bố công khai một số đồ án qui hoạch đã được phê duyệt: Quy hoạch phân khu phường Nhơn Hòa; quy hoạch chi tiết đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông; qui hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư phía tây nam UBND phường Nhơn Hòa; qui hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Hòa Cư phường Nhơn Hưng; Có văn bản đề nghị các chủ đầu tư là các UBND xã phường tổ chức cắm mốc thực địa đối với các qui hoạch đã được phê duyệt.

Đôn đốc các xã, phường thực hiện việc khắc phục hậu quả vi phạm trật tự xây dựng; phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn công tác chuyên môn về công tác quản lý trật tự xây dựng.

Rà soát các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng năm 2016 còn tồn đọng chưa thực hiện, đến thời điểm tái giám sát trên địa bàn thị xã có 14 trường hợp chưa  chấp hành  hoặc hoặc chấp hành không đầy đủ nội dung quyết định xử phạt.

2.2. Đối với phường Đập Đá và phường Nhơn Thành

Trách nhiệm của người đứng đầu UBND phường được chú trọng và có sự chuyển biến tích cực, đã tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, cán bộ công chức của địa phương; phân công cán bộ Văn phòng - Thống kê kiêm nhiệm công tác tiếp công dân thường xuyên tại phường; xây dựng lịch và công khai lãnh đạo UBND phường tiếp công dân định kỳ; chỉ đạo việc thực hiện xây dựng, bổ sung Qui chế hoạt động tiếp công dân, Nội qui tiếp công dân.

Về kết quả rà soát các trường hợp đơn tồn đọng trong năm 2016, UBND phường Đập Đá có 13 trường hợp, đã tập trung giải quyết 12/13 trường hợp, còn 01 trường hợp đang củng cố hồ sơ giải quyết. UBND phường Nhơn Thành có 07 trường hợp đơn tồn đọng, trong đó 04 trường hợp cấp trên chuyển về, đã tập trung giải quyết 06/07 trường hợp, còn 01 trường hợp đang tập trung giải quyết.

3.       Những mặt chưa làm được, nguyên nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được việc tổ chức thực thí các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị,  tiếp công dân và rà soát giải quyết các tồn tại về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị  còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

3.1 Đối với Phòng quản lý đô thị

Việc tổ chức kiểm tra để phát hiện sớm và có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm chưa kịp thời. Nhiều vụ việc phát sinh nhưng biện pháp xử lý thiếu kiên quyết; cá biệt có trường hợp có biểu hiện bỏ xót hành vi vi phạm nên hậu quả không được khắc phục theo quy định pháp luật. Nhất là các trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng trên phần diện tích đất có được do hành vi lấn, chiếm đất công do nhà nước quản lý nhưng chưa xử lý nghiêm minh.

Việc lập các thủ tục xử lý vi phạm hành chính có biểu hiện bỏ xót hành vi vi phạm, trong thực thi công vụ việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm không kịp thời, hậu quả của hành vi vi phạm không được khắc phục theo đúng qui định của pháp luật. Nhất là các trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng  trên phần diện tích đất có được do hành vi lấn, chiếm đất công do nhà nước quản lý nhưng chưa  xử lý nghiêm minh.

Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng không được chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, để đối tượng vi phạm chây ì, không chấp hành, đồng thời thực hiện việc xử lý hợp thức hóa phần diện tích vi phạm do lấn, chiếm đất công do nhà nước quản lý không đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Tại thời điểm tái giám sát vẫn còn tồn đọng 14 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng do UBND thị xã đã ban hành chưa được đối tượng vi phạm chấp hành nghiêm túc. ( Đập Đá 02 trường hợp, Nhơn Hòa 03,Nhơn Hưng 04, Bình Định 01, Nhơn Tân 02, Nhơn An 01và Nhơn Phong 01 trường hợp).

3.2 Đối với phường Đập Đá, phường Nhơn Thành

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung Luật về tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nói riêng đã được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; Việc phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ của phường trong giải quyết các loại đơn thư của công dân chưa được đề cao.

 Công tác tổ chức tiếp công dân, phân loại đơn vẫn còn lúng túng chưa đi vào nền nếp; việc lập hồ sơ, sổ sách, sử dụng các phiếu mẫu trong giải quyết đơn thư chưa tuân thủ theo đúng qui định pháp luật. Chất lượng áp dụng pháp luật trong giải quyết các loại đơn còn hạn chế, nhất là đơn khiếu nại trên lĩnh vực đất đai.

* Riêng đối với  phường Nhơn Thành, một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị chưa được quan tâm giải quyết đúng qui định về tiếp nhận xử lý, trả kết quả giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết cho UBND thị xã còn để kéo dài gây nghi ngờ trong nhân dân như:

- Trường hợp bà Nguyễn Thị Hoa phản ánh hộ bà Nguyễn Thị Phượng lấn chiếm đất của nhà nước quản lý, gây ô nhiễm môi trường, địa phương chậm xử lý theo qui định.

- Trường hợp bà Văn Thị Chín phản ánh hộ ông Phan Văn Châu lấn chiếm đất của nhà nước quản lý, địa phương đã kiểm tra phát hiện lấn đất không xử lý kịp thời theo thẩm quyền

- Trường hợp bà Huỳnh Thị Phượng gửi đơn và yêu cầu giải quyết vườn và đất ở của cha mẹ bà để lại nhưng ông ngoại của bà là ông Nguyễn Văn Cảnh làm thủ tục đứng tên chủ sử dụng đất, đã yêu cầu nhiều lần nhưng địa phương không giải quyết;

- Trưởng hợp ông Châu Văn Năm phản ánh cán bộ địa chính phường Nhơn Thành lập thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Hoài Sinh không đúng qui định của pháp luật, địa phương chưa thụ lý giải quyết đối với nội dung này.

3.3  Nguyên nhân

Nguyên nhân khách quan:

- Quy trình phối hợp trong công tác quản lý đất công cộng, đất hành lang bảo vệ các công trình giao thông, công trình thủy lợi, đất di tích lịch sử, đất bảo vệ bờ sông, đất nghĩa địa…cũng như việc xử lý các vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm luật đất đai còn bất cập, không rõ trách nhiệm. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, đồng thời hồ sơ, tài liệu liên quan không đầy đủ, dẫn đến việc thẩm tra, xác minh, giải quyết vụ việc gặp khó khăn.

- Cán bộ ở cấp cơ sở năng lực còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu giải quyết đơn thư, nhất là đối với các vi phạm trên lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai, công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế.

Nguyên nhân chủ quan

Người đứng đầu cấp ủy, UBND xã, phường và cơ quan chuyên môn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức về tôn trọng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và việc phải thực thi trách nhiệm theo qui định của pháp luật trong tiếp công dân chưa thật sự đầy đủ. Do đó nhiều trường hợp vi phạm chỉ được xử lý mang tính chiếu lệ. Thiếu biện pháp bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.

Tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm, ỷ lại cấp trên trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và tổ chức cưỡng chế thực hiện các quyết định xử phạt hành chính đã có hiệu lực còn diễn ra, chậm được khắc phục.

Công tác thanh tra công vụ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan chức năng cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý các loại đơn và trong tổ chức thực hiện bảo đảm thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật thiếu quyết liệt, còn mang tính hình thức.

III. KIẾN NGHỊ

Ngày 4/12/2016  Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND thị xã có Thông báo số 28/TB-ĐGSvề Kết quả giám sát việc tiếp nhận, thực hiện qui trình xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của công dân tại phường Nhơn Thành, Đập Đá, Nhơn Hưng và xã Nhơn Khánh.

Ngày 30/12/2016 Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND thị xã có Thông báo số 30/TB- ĐGS vể Kết quả giám sát tình hình xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị và tình hình xử lý tồn tại trên lĩnh vực đất đai tại Phòng Quản lý đô thị, Công an thị xã và UBND phường Bình Định.

Tuy nhiên, qua đợt tái giám sát này cho thấy những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra tại hai thông báo nêu trên chưa được khắc phục kịp thời, chưa tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, các trường hợp vi phạm hành chính về trật tự xây dựng không được xử lý nghiêm túc. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng đã ban hành, hạn chế tình trạng quyết định xử phạt hành chính không được đối tượng vi phạm chấp hành đầy đủ. Đoàn giám sát của Ban pháp chế đề nghị Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND thị xã tại Thông báo số 28/TB-ĐGS ngày 4/12/2016 và Thông báo số 30/TB- ĐGS ngày 30/12/2016 cụ thể như sau:

1.  Đối với Đảng ủy phường Nhơn Thành, phường Đập Đá:

 Đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần  Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Kế hoạch số 49- KH/TU ngày 10/10/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chỉ thị 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị.

2.       Đối với UBND phường Đập Đá:

Tập trung hoàn thành việc xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân, Nôi qui tiếp công dân để làm cơ sở trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận chuyên môn và cán bộ liên quan khi tham gia tiếp công dân. Thường xuyênphối hợp Ban Thường trực MTTQVN, Thường trực HĐND phường tổ chức tốt công tác tiếp công dân, đồng thời công khailịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo phường để nhân dân biết, theo dõi và thực hiện.

Tiếp tục rà soát các trường hợp đơn tồn đọng, tập trung giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo thời gian qui định. Tăng cường kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, chú trọng qui trình phân loại đơn, mở sổ theo dõi, sử dụngđầy đủ, đúng các biểu mẫu trong thụ lý, thông tin, hướng dẫn và trả kết quả giải quyết theo qui định.

3.       Đối với UBND phường Nhơn Thành

Đề nghị tập trung hoàn thành việc xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân, Nôi qui tiếp công dân để làm cơ sở  tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận chuyên môn và cán bộ liên quan khi tham gia tiếp công dân. Bổ sung trang thiết bi, cơ sở vật chất tại địa điểm tiếp công dân của phường để việc tiếp công dân được trang nghiêm, lịch sự và quản lý khoa học.Phối hợp Ban TTMTTQVN, Thường trực HĐND phường tổ chức công tác tiếp công dân theo qui định, công khai lịch tiếp công dân định kỳcủalãnh đạo phường để nhân dân biết, theo dõi và thực hiện.

Ban hành văn bản phân công cụ thể trách nhiệm cá nhân đối với công tác tổ chức tiếp công dân; chỉ đạo cán bộ nghiêm túc thực hiện đúng qui trình tiếp công dân, qui trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; chấn chỉnh việclập hồ sơ, theo dõi quản lý, phân loại đơn, giải quyết đơn đảm bảo sử dụng đầy đủ,đúngcác biểu mẫu khi tiếp nhận xử lý, hướng dẫn, thông tin, trả kết quả giải quyết đơn theo qui định của pháp luật.

Tiếp tục rà soát các trường hợp đơn tồn đọng, kiểm tra xác định trách nhiệm cá nhân đối với đơn chậm giải quyết, quá thời gian qui định. Chỉ đạo khẩn trương giải quyết 04 trường hợp đơn tồn tại nêu trên đúng, hết thẩm quyền theo qui định.

4. Đối với Phòng Quản lý đô thị

Đề nghị nêu cao trách nhiệm, tiếp tục rà soát báo cáo UBND thị xã các  trường hợp chây ì, không tự giác chấp hành Quyết định xử phạt, không thực hiện khắc phục hậu quả; đề xuất tổ chức cưỡng chế đúng qui định.

Tăng cường chức năng tham mưu, kiểm tra thực hiện quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo qui hoạch xây dựng. Ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư liên quan đến qui hoạch xây dựng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ cắm mốc giới theo qui định để quản lý. Có văn bản báo cáo UBND thị xã về tình hình không cập nhật được hồ sơ cấp giấy CN quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng để quản lý theo qui định do các cơ quan chức năng không cung cấp.

5. Đối với UBND thị xã

- Đề nghị chỉ đạo tăng cường trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong công tác quản lý địa bàn và cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu quản lý ngành, lĩnh vực.

- Thực hiện kiểm tra, kết luận rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn, địa phương và cá nhân liên quan trong việc chậm tổ chức thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng, kéo dài thời gian không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, các hành vi xây dựng vi phạm trên phần diện tích lấn, chiếm đất công cộng do nhà nước quản lý không được xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, kết luận rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và cá nhân liên quan trong việc chưa tổ chức giải quyết có kết quả theo thẩm quyền đối với 04 trường hợp đơn tồn đọng để kéo dài thời gian gây bức xúc trong nhân dân ở phường Nhơn Thành (04 trường hợp đã nêu tại điểm 3.2 Những mặt chưa làm được của Phường Nhơn Thành)

- Chỉ đạo rà soát các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác hòa giải tranh chấp đất đai theo qui định tại cấp cơ sở, hạn chế thấp nhất các vụ việc giải quyết kéo dài quá thời gian qui định của pháp luật, tránh tình trạng cấp xã báo cáo đã giải quyết xong, đầy đủ, hết thẩm quyền, chuyển Tòa án xử lý, nhưng Tòa án hướng dẫn chuyển về xã, phường và thị xã để bổ sung hồ sơ.


Thanh Hiền  (Cập nhật ngày 31-05-2017)    Các tin liên quan:
  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát tình hình tranh chấp địa giới hành chính tại thị xã An Nhơn (05-05-2017)
  Tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội khóa XIV trước kỳ họp thứ 3 (04-05-2017)
  Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã (20-04-2017)
  Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 tại trường Trung cấp KT-KT Bình Định (05-04-2017)
  Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Định Lý Tiết Hạnh tiếp xúc cử tri tại xã Nhơn Phong (29-11-2016)
     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện nâng bâc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2018 , tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)