Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    Khối Chính Quyền    khối chính quyền
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               112
  Số lượt truy cập: 5837166
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

KHỐI CHÍNH QUYỀN THỊ XÃ AN NHƠN

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

1. Thường trực HĐND

-  Đồng chí Đoàn Văn Phi - Chủ tịch HĐND: phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn bộ các mặt công tác của HĐND thị xã; thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 53 của Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND thị xã. Chỉ đạo việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết và kết luận của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động, chương trình giám sát của HĐND thị xã và của Thường trực HĐND thị xã hàng năm. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐND thị xã về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND thị xã được ngân sách nhà nước cấp. Phụ trách và chỉ đạo giải quyết các vấn đề lớn phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND và của Thường trực HĐND thị xã như: bổ sung ngân sách ngoài dự toán; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương; ban hành mới, thay đổi, bổ sung các chế độ, chính sách của thị xã trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chế độ tập thể của Thường trực HĐND thị xã. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp. Tham gia tiếp dân thường xuyên và đột xuất theo Giấy mời của UBND thị xã để nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Ký các loại văn bản sau: Nghị quyết, Biên bản kỳ họp HĐND và các văn bản về tổ chức nhân sự liên quan đến thẩm quyền của HĐND và Thường trực HĐND thị xã; Quyết định thành lập các Đoàn giám sát của HĐND thị xã; Quyết định các định mức chi tiêu phục vụ các hoạt động của HĐND theo quy định của HĐND tỉnh; Các văn bản thỏa thuận với UBND thị xã trong giải quyết các vấn đề tài chính - ngân sách phát sinh ngoài dự toán được phê duyệt. Trực tiếp theo dõi địa bàn của 2 phường: Bình Định và Đập Đá.

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 344

-  Đồng chí Lê Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐND: Giúp Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc hằng ngày của Thường trực HĐND thị xã; thay mặt Chủ tịch HĐND thị xã xử lý các công việc của HĐND thị xã khi Chủ tịch HĐND thị xã đi vắng. Thay mặt Thường trực HĐND thị xã giữ mối liên hệ với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND và các cơ quan, đơn vị thị xã, với UBMTTQVN và các hội, đoàn thể thị xã, với các cơ quan, đơn vị của địa phương và của Trung ương đóng trên địa bàn thị xã; với Thường trực HĐND các huyện, thành phố và Thường trực HĐND các xã, phường. Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, của Thường trực HĐND thị xã và chủ trì các đợt giám sát UBND cùng cấp và các cơ quan nhà nước tại địa phương trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã và tình hình thực thi pháp luật của nhà nước trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã tại các kỳ họp; hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua để trình Chủ tịch HĐND thị xã ký ban hành. Nghiên cứu đề xuất việc ban hành các Nghị quyết của HĐND thị xã tại các kỳ họp. Tiếp nhận, xử lý và giám sát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến HĐND thị xã của UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Giúp Chủ tịch điều hòa, phân công phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện, cùng hai Ban thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình HĐND; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã nghe phản ảnh những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức thành viên về công tác tham gia xây dựng chính quyền; chủ động đề xuất ý kiến cho Thường trực HĐND thị xã nhận xét hoạt động của các đại biểu HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường  hằng năm. Theo dõi, tổng kết kinh nghiệm hoạt động của HĐND, các Ban của HĐND, bàn biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độngvà trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND các xã, phường. Điều phối giữa các thành viên Thường trực HĐND thị xã trong việc tham dự các kỳ họp HĐND của các xã, phường. Trực tiếp theo dõi kế hoạch sử dụng kinh phí hoạt động của HĐND thị xã, đôn đốc việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với đại biểu HĐND  và và những điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND thị xã. Tham gia tiếp dân theo lịch của Thường trực HĐND thị xã và đột xuất. Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã. Ký các loại văn bản: Báo cáo quý, 6 tháng và năm của HĐND thị xã, các Thông báo thời gian giám sát, kết quả giám sát chuyên đề của HĐND và các văn bản hành chính khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký một số văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐND thị xã khi có sự ủy quyền của Chủ tịch hoặc khi Chủ tịch đi vắng. Trực tiếp theo dõi địa bàn các phường Nhơn Hưng, Nhơn Hòa, xã Nhơn Thọ, Nhơn Tân, Nhơn Lộc, Nhơn Phúc và Nhơn An.

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 947

-  Đồng chí Phan Thế Thạnh - Uỷ viên TT. HĐND: Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND thị xã; giải quyết một số công việc đột xuất theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND khi đi vắng. Chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND thị xã với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, các Ban HĐND thị xã. Theo dõi, chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã trong việc chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ cho các kỳ họp và các hoạt động của HĐND thị xã; tổ chức giao ban định kỳ các xã, thị trấn hàng quý. Phụ trách việc tiếp xúc cử tri, chỉ đạo và theo dõi Văn phòng HĐND và UBND thị xã trong việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân và đại biểu HĐND thị xã để chuyển đến các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan nghiên cứu giải quyết; đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND. Chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND thị xã. Rà soát, kiểm tra nội dung, thẩm quyền  và thể thức Nghị quyết của HĐND các xã, phường. Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin hoạt động của HĐND thị xã lên Trang thông tin điện tử của thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đại biểu HĐND thị xã. Kiểm tra và hoàn chỉnh các văn bản hành chính của Thường trực HĐND thị xã thuộc lĩnh vực hoạt động của HĐND trước khi ban hành. Tham gia tiếp dân theo lịch của Thường trực HĐND thị xã và đột xuất. Thay mặt Thường trực HĐND thị xã tham dự một số kỳ họp HĐND các xã, phường và các cuộc họp của UBND và các ngành của huyện theo sự phân công của Chủ tịch HĐND hoặc của Phó Chủ tịch HĐND thị xã. Theo dõi và hướng dẫn hoạt động của Thường trực HĐND các xã, phường; tham gia công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND thị xã, Tổ đại biểu HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường. Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã. Ký các loại văn bản: Thông báo lịch tiếp xúc cử tri, công văn hành chính của Thường trực HĐND thị xã trong phạm vi công việc được phân công. Trực tiếp theo dõi địa bàn phường Nhơn Thành và các xã Nhơn Mỹ, Nhơn Hậu, Nhơn Khánh, Nhơn Hạnh và Nhơn Phong.

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 347

2. Các Ban HĐND

2.1. Ban Kinh tế - Xã hội

-  Đồng chí Võ Văn Bình - Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 539

-  Đồng chí Lê Thái Bình - Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)3 628 658

2.2. Ban Pháp chế

-  Đồng chí Trương Hữu Thành - Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 826

-  Đồng chí Cù Lương Minh - Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 232

II. UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

1. Các thành viên

- Đồng chí Lê Trọng Tùng - Chủ tịch UBND: phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thị xã, thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND thị xã được quy định tại Điều 126 và Điều 127 của Luật Tổ chức HĐND và UBND thị xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: ngân sách, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, thống kê, nội vụ, quân sự, công an, thanh tra, tư pháp, thi hành án dân sự, thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND thị xã, UBMTTQVN thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã và Hội Cựu chiến binh thị xã.

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 982

-  Đồng chí Trương Đình Hy - Phó Chủ tịch UBND: thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã, phụ trách các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, tín dụng, quản lý đô thị, xây dựng, giao thông - vận tải, thương mại, dịch vụ. Phụ trách công tác công chứng, chứng thực của UBND thị xã. Phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động thị xã và Hội Luật gia. Theo dõi hoạt động của UBND các xã Nhơn Mỹ, phường Nhơn Thành và phường Bình Định. Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 996

- Đồng chí Lê Minh Toán - Phó Chủ tịch UBND: phụ trách lĩnh vực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học - công nghệ, tài nguyên và môi trường. Phối hợp công tác với Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Sinh vật cảnh, Hiệp hội Nước mắm Bình Định, Hiệp hội Rượu Bàu Đá - Bình Định và Hội Khoa học - Kỹ thuật thị xã. Theo dõi hoạt động của UBND các xã Nhơn Phúc và Nhơn Lộc.

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 973

-  Đồng chí Phạm Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND: phụ trách các lĩnh vực: văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, giáo dục, y tế, lao động - xã hội, bảo hiểm xã hội, tôn giáo, bưu chính - viễn thông, truyền thanh, công tác dân số - gia đình và trẻ em. Phối hợp công tác với Đoàn TNCSHCM thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Hội Khuyến học, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội có liên quan. Theo dõi hoạt động của UBND các xã Nhơn Hậu, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh.

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 342

- Đồng chí Trần Văn Đồng - Uỷ viên UBND, Trưởng Công an thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 388

- Đồng chí Lê Đức Năm - Uỷ viên UBND, Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 523

- Đồng chí Trương Thế Lưu - Uỷ viên UBND, Chánh Thanh tra thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 218

- Đồng chí Trương Mạnh Hùng - Uỷ viên UBND, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 836 207

- Đồng chí Tô Hồng Phương - Uỷ viên UBND, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã

Điện thoại cơ quan:(056)3 835 333

2. Các cơ quan hành chính thuộc UBND thị xã

2.1. Văn phòng HĐND và UBND

- Đồng chí Tô Hồng Phương - Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 333

- Đồng chí Huỳnh Văn Lưu - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan:(056)3 635 228

- Đồng chí Võ Minh Hoàng - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan:(056)3 735 347

- Chức năng: tham mưu tổng hợp cho Thường thực HĐND và UBND thị xã, giúp Chủ tịch HĐND thị xã trong việc tổ chức các hoạt động của HĐND thị xã và Thường trực HĐND thị xã theo các quy chế; giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động trên địa bàn thị xã; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường cùng thực hiện các nhiệm vụ chung do UBND thị xã giao; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và UBND thị xã.

2.2. Phòng Nội Vụ

- Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 126

- Đồng chí Nguyễn Văn Ngà - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 703 142

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

2.3. Phòng Tư pháp

- Đồng chí Nguyễn Linh - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 908

- Đồng chí Nguyễn Thị Hữu Tân - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 626 048

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Đồng chí  - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan:

- Đồng chí Phan Tú Dương - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 236

- Chức năng:

2.5. Phòng Tài nguyên - Môi trường

- Đồng chí  Đào Xuân Huy - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 071

- Đồng chí Trần Văn Vỹ - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 071

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

2.6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đồng chí Huỳnh Công Ngôn - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)6 268 937

- Đồng chí Phạm Đức Thắng - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 171

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẵng giới. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.

2.7. Phòng Văn hoá - Thông tin

- Đồng chí Phạm Thị Kim Thoa - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 836 098

- Đồng chí Đoàn Văn Chư - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 272

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về : văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn thị xã; báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn thị xã.

2.8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Đồng chí Nguyễn Cư - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 223

- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 223

- Đồng chí Lâm Lăng Long - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 223

- Chức năng:  tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

2.9. Phòng Y tế

- Đồng chí Lê Đình Tuấn - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 146

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn thị xã bao gồm: y tế cơ sở, y tế dự phòng; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế.

2.10. Thanh tra

- Đồng chí Trương Thế Lưu - Chánh thanh tra

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 218

- Chức năng:

2.11. Phòng Kinh tế

- Đồng chí Nguyễn Thành Minh - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 550

- Đồng chí Đoàn Tuấn Sỹ - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)6 289 224

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; khoa học và công nghệ, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã, nông, lâm, ngư gắn với phát triển làng nghề ở nông thôn, phòng chống lụt, bão trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã An Nhơn.

2.12. Phòng Quản lý đô thị

- Đồng chí Trương Mạnh Hùng - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 836 207

- Đồng chí Ngô Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 286

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông trên địa bàn thị xã.

3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã

3.1. Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể Thao

- Đồng chí Từ Văn Minh - Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (056)3 703 557

- Chức năng: phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao và du lịch ở cơ sở. Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hoá của nhân dân trên địa bàn thị xã.

3.2. Đài Truyền thanh 

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tịnh - Phó Trưởng đài

Điện thoại cơ quan: (056)3 735175

- Chức năng: là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thị xã An Nhơn

3.3. Hội Chữ thập đỏ

- Đồng chí Bùi Phi Tướng - Chủ tịch

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 287

- Đồng chí Phạm Dũng Tiến - Phó Chủ tịch

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 287

- Chức năng: tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, người tình nguyện và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo, phòng ngừa thảm hoạ, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng cho nhân dân dựa vào cộng đồng.

3.4. Trung tâm Phát triển quỹ đất

- Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 799

- Chức năng: tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3.5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Đồng chí Trần Ngọc Ẩn - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 048

- Chức năng:

3.6. Ban Quản lý Cụm công nghiệp

- Đồng chí Hoàng Trọng Quốc - Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 889

- Đồng chí Trịnh Đào Em - Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)

- Chức năng:  thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Cụm công nghiệp, Điểm tiểu thủ công nghiệp (gọi chung là các Cụm công nghiệp) trên địa bàn thị xã An Nhơn đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân thị xã quy hoạch.

3.7. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

- Đồng chí Diệp Văn Lợi - Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (056)

- Chức năng: tổ chức thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Đơn vị hành chính trực thuộc

An Nhơn có 15 đơn vị hành chính gồm 5 phường và 10 xã, trong đó:

  • 5 phường: Bình Định, Nhơn Hưng, Đập Đá, Nhơn Thành, Nhơn Hòa.
  • 10 xã: Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Tân, Nhơn Thọ.


     Thông báo

1. Quyết định ssố 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh đánh giá, phân loại thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, tải về tại đây. Biểu mẫu, phụ lục đánh giá, phân loại chính quyền, tải về tại đây. Tài liệu đánh giá xếp loại CBCCVC năm 2017, tải về tại đây.

2. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu và đề cương báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu và đề cương Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, tải về tại đây.

5. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tải về tại đây.

6. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)