Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    Khối Chính Quyền    khối chính quyền
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1352396
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

KHỐI CHÍNH QUYỀN THỊ XÃ AN NHƠN

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

1. Thường trực HĐND

-  Đồng chí Đoàn Văn Phi - Chủ tịch HĐND: phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn bộ các mặt công tác của HĐND thị xã; thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 53 của Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND thị xã. Chỉ đạo việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết và kết luận của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động, chương trình giám sát của HĐND thị xã và của Thường trực HĐND thị xã hàng năm. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐND thị xã về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND thị xã được ngân sách nhà nước cấp. Phụ trách và chỉ đạo giải quyết các vấn đề lớn phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND và của Thường trực HĐND thị xã như: bổ sung ngân sách ngoài dự toán; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương; ban hành mới, thay đổi, bổ sung các chế độ, chính sách của thị xã trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chế độ tập thể của Thường trực HĐND thị xã. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp. Tham gia tiếp dân thường xuyên và đột xuất theo Giấy mời của UBND thị xã để nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Ký các loại văn bản sau: Nghị quyết, Biên bản kỳ họp HĐND và các văn bản về tổ chức nhân sự liên quan đến thẩm quyền của HĐND và Thường trực HĐND thị xã; Quyết định thành lập các Đoàn giám sát của HĐND thị xã; Quyết định các định mức chi tiêu phục vụ các hoạt động của HĐND theo quy định của HĐND tỉnh; Các văn bản thỏa thuận với UBND thị xã trong giải quyết các vấn đề tài chính - ngân sách phát sinh ngoài dự toán được phê duyệt. Trực tiếp theo dõi địa bàn của 2 phường: Bình Định và Đập Đá.

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 344

-  Đồng chí Lê Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐND: Giúp Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc hằng ngày của Thường trực HĐND thị xã; thay mặt Chủ tịch HĐND thị xã xử lý các công việc của HĐND thị xã khi Chủ tịch HĐND thị xã đi vắng. Thay mặt Thường trực HĐND thị xã giữ mối liên hệ với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND và các cơ quan, đơn vị thị xã, với UBMTTQVN và các hội, đoàn thể thị xã, với các cơ quan, đơn vị của địa phương và của Trung ương đóng trên địa bàn thị xã; với Thường trực HĐND các huyện, thành phố và Thường trực HĐND các xã, phường. Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, của Thường trực HĐND thị xã và chủ trì các đợt giám sát UBND cùng cấp và các cơ quan nhà nước tại địa phương trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã và tình hình thực thi pháp luật của nhà nước trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã tại các kỳ họp; hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua để trình Chủ tịch HĐND thị xã ký ban hành. Nghiên cứu đề xuất việc ban hành các Nghị quyết của HĐND thị xã tại các kỳ họp. Tiếp nhận, xử lý và giám sát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến HĐND thị xã của UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Giúp Chủ tịch điều hòa, phân công phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện, cùng hai Ban thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình HĐND; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã nghe phản ảnh những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức thành viên về công tác tham gia xây dựng chính quyền; chủ động đề xuất ý kiến cho Thường trực HĐND thị xã nhận xét hoạt động của các đại biểu HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường  hằng năm. Theo dõi, tổng kết kinh nghiệm hoạt động của HĐND, các Ban của HĐND, bàn biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độngvà trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND các xã, phường. Điều phối giữa các thành viên Thường trực HĐND thị xã trong việc tham dự các kỳ họp HĐND của các xã, phường. Trực tiếp theo dõi kế hoạch sử dụng kinh phí hoạt động của HĐND thị xã, đôn đốc việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với đại biểu HĐND  và và những điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND thị xã. Tham gia tiếp dân theo lịch của Thường trực HĐND thị xã và đột xuất. Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã. Ký các loại văn bản: Báo cáo quý, 6 tháng và năm của HĐND thị xã, các Thông báo thời gian giám sát, kết quả giám sát chuyên đề của HĐND và các văn bản hành chính khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký một số văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐND thị xã khi có sự ủy quyền của Chủ tịch hoặc khi Chủ tịch đi vắng. Trực tiếp theo dõi địa bàn các phường Nhơn Hưng, Nhơn Hòa, xã Nhơn Thọ, Nhơn Tân, Nhơn Lộc, Nhơn Phúc và Nhơn An.

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 947

-  Đồng chí Phan Thế Thạnh - Uỷ viên TT. HĐND: Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND thị xã; giải quyết một số công việc đột xuất theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND khi đi vắng. Chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND thị xã với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, các Ban HĐND thị xã. Theo dõi, chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã trong việc chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ cho các kỳ họp và các hoạt động của HĐND thị xã; tổ chức giao ban định kỳ các xã, thị trấn hàng quý. Phụ trách việc tiếp xúc cử tri, chỉ đạo và theo dõi Văn phòng HĐND và UBND thị xã trong việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân và đại biểu HĐND thị xã để chuyển đến các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan nghiên cứu giải quyết; đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND. Chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND thị xã. Rà soát, kiểm tra nội dung, thẩm quyền  và thể thức Nghị quyết của HĐND các xã, phường. Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin hoạt động của HĐND thị xã lên Trang thông tin điện tử của thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đại biểu HĐND thị xã. Kiểm tra và hoàn chỉnh các văn bản hành chính của Thường trực HĐND thị xã thuộc lĩnh vực hoạt động của HĐND trước khi ban hành. Tham gia tiếp dân theo lịch của Thường trực HĐND thị xã và đột xuất. Thay mặt Thường trực HĐND thị xã tham dự một số kỳ họp HĐND các xã, phường và các cuộc họp của UBND và các ngành của huyện theo sự phân công của Chủ tịch HĐND hoặc của Phó Chủ tịch HĐND thị xã. Theo dõi và hướng dẫn hoạt động của Thường trực HĐND các xã, phường; tham gia công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND thị xã, Tổ đại biểu HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường. Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã. Ký các loại văn bản: Thông báo lịch tiếp xúc cử tri, công văn hành chính của Thường trực HĐND thị xã trong phạm vi công việc được phân công. Trực tiếp theo dõi địa bàn phường Nhơn Thành và các xã Nhơn Mỹ, Nhơn Hậu, Nhơn Khánh, Nhơn Hạnh và Nhơn Phong.

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 347

2. Các Ban HĐND

2.1. Ban Kinh tế - Xã hội

-  Đồng chí Võ Văn Bình - Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 539

-  Đồng chí Lê Thái Bình - Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)3 628 658

2.2. Ban Pháp chế

-  Đồng chí Trương Hữu Thành - Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 826

-  Đồng chí Cù Lương Minh - Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 232

II. UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

1. Các thành viên

- Đồng chí Lê Trọng Tùng - Chủ tịch UBND: phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thị xã, thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND thị xã được quy định tại Điều 126 và Điều 127 của Luật Tổ chức HĐND và UBND thị xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: ngân sách, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, thống kê, nội vụ, quân sự, công an, thanh tra, tư pháp, thi hành án dân sự, thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND thị xã, UBMTTQVN thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã và Hội Cựu chiến binh thị xã.

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 982

-  Đồng chí Trương Đình Hy - Phó Chủ tịch UBND: thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã, phụ trách các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, tín dụng, quản lý đô thị, xây dựng, giao thông - vận tải, thương mại, dịch vụ. Phụ trách công tác công chứng, chứng thực của UBND thị xã. Phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động thị xã và Hội Luật gia. Theo dõi hoạt động của UBND các xã Nhơn Mỹ, phường Nhơn Thành và phường Bình Định. Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 996

- Đồng chí Lê Minh Toán - Phó Chủ tịch UBND: phụ trách lĩnh vực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học - công nghệ, tài nguyên và môi trường. Phối hợp công tác với Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Sinh vật cảnh, Hiệp hội Nước mắm Bình Định, Hiệp hội Rượu Bàu Đá - Bình Định và Hội Khoa học - Kỹ thuật thị xã. Theo dõi hoạt động của UBND các xã Nhơn Phúc và Nhơn Lộc.

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 973

-  Đồng chí Phạm Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND: phụ trách các lĩnh vực: văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, giáo dục, y tế, lao động - xã hội, bảo hiểm xã hội, tôn giáo, bưu chính - viễn thông, truyền thanh, công tác dân số - gia đình và trẻ em. Phối hợp công tác với Đoàn TNCSHCM thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Hội Khuyến học, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội có liên quan. Theo dõi hoạt động của UBND các xã Nhơn Hậu, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh.

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 342

- Đồng chí Trần Văn Đồng - Uỷ viên UBND, Trưởng Công an thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 388

- Đồng chí Lê Đức Năm - Uỷ viên UBND, Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 523

- Đồng chí Trương Thế Lưu - Uỷ viên UBND, Chánh Thanh tra thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 218

- Đồng chí Trương Mạnh Hùng - Uỷ viên UBND, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 836 207

- Đồng chí Tô Hồng Phương - Uỷ viên UBND, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã

Điện thoại cơ quan:(056)3 835 333

2. Các cơ quan hành chính thuộc UBND thị xã

2.1. Văn phòng HĐND và UBND

- Đồng chí Tô Hồng Phương - Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 333

- Đồng chí Huỳnh Văn Lưu - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan:(056)3 635 228

- Đồng chí Võ Minh Hoàng - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan:(056)3 735 347

- Chức năng: tham mưu tổng hợp cho Thường thực HĐND và UBND thị xã, giúp Chủ tịch HĐND thị xã trong việc tổ chức các hoạt động của HĐND thị xã và Thường trực HĐND thị xã theo các quy chế; giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động trên địa bàn thị xã; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường cùng thực hiện các nhiệm vụ chung do UBND thị xã giao; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và UBND thị xã.

2.2. Phòng Nội Vụ

- Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 126

- Đồng chí Nguyễn Văn Ngà - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 703 142

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

2.3. Phòng Tư pháp

- Đồng chí Nguyễn Linh - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 908

- Đồng chí Nguyễn Thị Hữu Tân - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 626 048

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Đồng chí  - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan:

- Đồng chí Phan Tú Dương - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 236

- Chức năng:

2.5. Phòng Tài nguyên - Môi trường

- Đồng chí  Đào Xuân Huy - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 071

- Đồng chí Trần Văn Vỹ - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 071

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

2.6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đồng chí Huỳnh Công Ngôn - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)6 268 937

- Đồng chí Phạm Đức Thắng - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 171

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẵng giới. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.

2.7. Phòng Văn hoá - Thông tin

- Đồng chí Phạm Thị Kim Thoa - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 836 098

- Đồng chí Đoàn Văn Chư - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 272

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về : văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn thị xã; báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn thị xã.

2.8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Đồng chí Nguyễn Cư - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 223

- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 223

- Đồng chí Lâm Lăng Long - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 223

- Chức năng:  tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

2.9. Phòng Y tế

- Đồng chí Lê Đình Tuấn - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 146

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn thị xã bao gồm: y tế cơ sở, y tế dự phòng; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế.

2.10. Thanh tra

- Đồng chí Trương Thế Lưu - Chánh thanh tra

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 218

- Chức năng:

2.11. Phòng Kinh tế

- Đồng chí Nguyễn Thành Minh - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 550

- Đồng chí Đoàn Tuấn Sỹ - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)6 289 224

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; khoa học và công nghệ, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã, nông, lâm, ngư gắn với phát triển làng nghề ở nông thôn, phòng chống lụt, bão trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã An Nhơn.

2.12. Phòng Quản lý đô thị

- Đồng chí Trương Mạnh Hùng - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 836 207

- Đồng chí Ngô Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 286

- Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông trên địa bàn thị xã.

3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã

3.1. Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể Thao

- Đồng chí Từ Văn Minh - Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (056)3 703 557

- Chức năng: phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao và du lịch ở cơ sở. Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hoá của nhân dân trên địa bàn thị xã.

3.2. Đài Truyền thanh 

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tịnh - Phó Trưởng đài

Điện thoại cơ quan: (056)3 735175

- Chức năng: là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thị xã An Nhơn

3.3. Hội Chữ thập đỏ

- Đồng chí Bùi Phi Tướng - Chủ tịch

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 287

- Đồng chí Phạm Dũng Tiến - Phó Chủ tịch

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 287

- Chức năng: tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, người tình nguyện và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo, phòng ngừa thảm hoạ, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng cho nhân dân dựa vào cộng đồng.

3.4. Trung tâm Phát triển quỹ đất

- Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 799

- Chức năng: tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3.5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Đồng chí Trần Ngọc Ẩn - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 048

- Chức năng:

3.6. Ban Quản lý Cụm công nghiệp

- Đồng chí Hoàng Trọng Quốc - Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 889

- Đồng chí Trịnh Đào Em - Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: (056)

- Chức năng:  thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Cụm công nghiệp, Điểm tiểu thủ công nghiệp (gọi chung là các Cụm công nghiệp) trên địa bàn thị xã An Nhơn đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân thị xã quy hoạch.

3.7. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

- Đồng chí Diệp Văn Lợi - Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (056)

- Chức năng: tổ chức thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Đơn vị hành chính trực thuộc

An Nhơn có 15 đơn vị hành chính gồm 5 phường và 10 xã, trong đó:

  • 5 phường: Bình Định, Nhơn Hưng, Đập Đá, Nhơn Thành, Nhơn Hòa.
  • 10 xã: Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Tân, Nhơn Thọ.


     Thông báo

1. Các biểu mẫu đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người  hoạt động không chuyên trách và người lao động, tải về tại đây

2. Các biểu mẫu thống kê đối với CBCC và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, tải về tại đây

3. Các biểu mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và tiền lương CBCC cấp xã năm 2014, tải về tại đây

4. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông và thuỷ lợi trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đầu tư đặc thù xem tại đây

5. Tài liệu hướng dẫn đánh giá 19 tiêu chí của các Sở, ngành, tải về tại đây; thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tải về tại đây

6. Mọi thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn

     Văn bản mới
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị về tình hình công tác 9 tháng năm 2014 và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm

V/v ban hành quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Về việc trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt TXCT sau Kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã

Về việc trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt TXCT sau Kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa X

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2014 trên địa bàn thị xã

Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án - đầu tư xây dựng thị xã và đơn vị Tư vấn thiết kế Dự án Kè chống xói lở Lộc Thuận – xã Nhơn Hạnh và Phòng Bá âm Đài Truyền thanh thị xã

Kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn giao thông thị xã

Kết luận buổi tiếp dân, đối thoại, giải thích nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Chiến ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

Kết luận buổi tiếp dân, đối thoại, giải thích nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhị ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

Kết luận buổi tiếp dân, đối thoại, giải thích nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Cư ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

Kết luận buổi tiếp dân, đối thoại, giải thích nội dung khiếu nại của ông Trần Quốc Trung và ông Trần Đình Thoại ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

V/V triển khai thực hiện chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của thủ tướng Chính Phủ

V/v đề nghị Công ty TNHH Môi trường Đô thị Quy Nhơn giúp cho UBND thị xã An Nhơn về công tác thu gom, vận chuyển rác thải

V/V phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư Bắc cụm công nghiệp phường Bình Định

Chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Định

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Ban Quản lý các cụm công nghiệp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2014 và triển khai một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về về công tác thanh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

Kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết yêu cầu giao đất cho ông Đinh Phúc- phường Đập Đá và chủ trương quy hoạch phần đất còn lại sau Khu quy hoạch dân cư - thôn Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng

Về việc kiện toàn Hội đồng xử lý trách nhiệm vật chất đối với một số cán bộ, công chức thuộc UBND xã Nhơn Phúc theo Kết luận số 378/KL-TU ngày 17/4/2014 của Ban Thường vụ Thị uỷ An Nhơn

Về việc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã về tình hình công tác 9 tháng năm 2014 và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm

Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất và đơn vị Tư vấn thiết kế về việc báo cáo đề án quy hoạch chi tiết Khu dân cư Bằng Châu, phường Đập Đá

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Văn phòng HĐND – UBND thị xã về tình hình tổ chức thực hiện các mặt công tác trong 9 tháng và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm

Về tình hình triển khai hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thị xã

Phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020

V/V phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: trung tâm bôi dưỡng chính trị thị xã An Nhơn Nhơn. Hạng mục sửa chữa nhà làm việc, phòng học

V/V phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Duy tu, sửa chữa tuyến đường ĐH 35 ( Từ QL 1A đến giáp ranh huyện Tuy Phước)

V/V phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 công trình: nhà máy sản xuất gạch không nung của công ty TNHH sản xuất và thương mại Trọng Phát. Địa điểm: khu đất Gò Ối, thôn Đông Lâm xã NHơn Lộc

V/V kết luận buổi tiếp dân, đối thoại, giải thích nội dung khiếu nại của ông LÊ QUANG TÂM - 208B Trần Phú, Bình Định

V/V chuẩn bị nội dung trình kỳ họp lần thứ 10 HĐND thị xã

Giám sát việc thực hiện các kết luận của lãnh đạo UBND thị xã qua thanh tra, kiểm tra về kết quả xử lý các cán bộ thuộc UBND thị xã từ năm 2011 đến năm 2013

Thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã về việc thực hiện các kết luận của lãnh đạo UBND thị xã qua thanh tra, kiểm tra về xử lý trách nhiệm các cán bộ thuộc UBND thị xã từ năm 2011 đến năm 2013

V/v chuẩn bị nội dung, hồ sơ, thủ tục để tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Ngọc Dũng, phường Đập Đá.

Kết quả giám sát tình hình thực hiện pháp luật về tạm giữ, tạm giam tại Công an thị xã (từ ngày 01/01/2013 đến 30/8/2014)

Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp trực báo công tác GPMB để xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 và một số công trình khác trên địa bàn thị xã

V/V Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2014

V/V thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2020

V/V thực hiện kế hoạch phối hợp lập hồ sơ khoa học\" nghệ thuật bài chòi miền trung Việt Nam trình UNSESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tình hình hoạt động của HĐND thị xã trong quý III và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2014

Kết luận chỉ đạo của CT.UBND thị xã tại cuộc họp kiểm tra tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014

Về việc thành lập Tổ kiểm tra việc tổ chức thực hiện dự án (BT): Nâng cấp đường Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn

V/V chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan đơn vị

V/V phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư Bả Canh, Đập Đá

Ý kiến kết luận của ông Phạm Văn Trung -Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH thị xã tại cuộc họp giải quyết việc một số hộ vay, sử dụng vốn sai mục đích tại xã Nhơn Hạnh

V/V điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xã nông thôn mới xã Nhơn Lộc thị xã An NHƠn

Về việc tổ chức Lễ dâng hương Đài tưởng niệm liệt sỹ thị xã, nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm 2014

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella (MR) trong tiêm chủng mở rộng năm 2014-2015 của thị xã

V/V tổ chức hoạt động tết trung thu năm 2014

V/V phê duyệt danh sách điều động thuyên chuyên, tiếp nhận và hợp đồng giáo viên, nhân viên các trường TH, THCS năm học 2014-2015

V/v lập quy hoạch chi tiết và làm chủ đầu tư thực hiện đồ án: Khu dân cư tổ 3, khu vực Kim Châu, phường Bình Định.

Kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân năm 2014

V/v xây dựng hạng mục chánh điện thuộc chùa Bảo Phước, khu vực An Lợi, phường Nhơn Thành.

V/v triển khai cho vay ký quỹ đối với người lao động tại Hàn Quốc

V/v nâng mức cho vay và điều chỉnh lãi suất đối với một số chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội

V/v chủ trương lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường địa bàn phường Đập Đá và sửa chữa các biển panô tuyên truyền về quản lý trật tự đô thị.

V/V Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Định

Về việc công nhận trường Tiểu học xã Nhơn Phong đạt mức chất lượng tối thiểu năm học 2013-2014

Về việc công nhận trường Tiểu học số 1 xã Nhơn Phúc đạt mức chất lượng tối thiểu năm học 2013-2014

Về việc công nhận trường Tiểu học số 2 P. Đập Đá đạt mức chất lượng tối thiểu năm học 2013-2014

Về việc công nhận trường Tiểu học số 2 xã Nhơn Lộc đạt mức chất lượng tối thiểu năm học 2013-2014

Về việc công nhận trường Tiểu học số 1 xã Nhơn Thọ đạt mức chất lượng tối thiểu năm học 2013-2014

V/V phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 điều chỉnh, bổ sung công trình điểm tía định cư số 01, khu vực Vạn Thuận, Nhơn Thành, thị An Nhơn phục vụ GPGP công trình QL1 đoạn km 1153 đến km 1212+400 tỉnh Bình Định theo hình thức TPCP

Kết luận của Đ/c Lê Minh Toán – Phó chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp dân đối thoại, giải thích, giải quyết những nội dung khiếu nại của các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 ( đoạn BOT cầu vượt, khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa).

Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã giám sát tình hình thực hiện pháp luật về tạm giữ, tạm giam của Công an thị xã

Giám sát tình hình thực hiện pháp luật về tạm giữ, tạm giam của Công an thị xã

V/v kiểm tra và báo cáo việc cháy rừng trồng keo và bạch đàn tại xã Nhơn Thọ.

V/v báo cáo một số vấn đề tồn tại trong năm học 2013-2014 và công tác chuẩn bị năm học 2014-2015

V/V phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình: hệ thống thoát nước tuyến đường QL 1A - Nhà ông Thẫy phường Nhơn hưng

V/V phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để công ty TNHH TMKS Tấn Phát đầu tư xây dựng nhà máy chưng cất và sản xuất rượu bàu đá chất lượng cao xã Nhơn Lộc

Ban hành quy chế phối hợp công tác của Uỷ ban nhân dân thị xã và Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí minh thị xã An nhơn

V/V phê duyệt báo cáo kinh kế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình: phá dỡ cồn đất nằm sát bờ sông Gò Chàm, thuộc thôn Thạnh Danh xã Nhơn Hậu

V/V phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn trích đo địa chính và cắm cọc GPMB công trình: Bờ Ngự thủy thôn Tân Kiều ( đoạn từ đập Bình Đến bến đò Ông Cảnh). Hạng mục: trích đo lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, đo đường chuyền cấp 2 và cắm cọc GPMB xã Nhơn Mỹ

V/V phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn trích đo địa chính và cắm cọc GPMB công trình: Đê bao Nhơn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn. Hạng mục: trích đo lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, đo đường chuyền cấp 2 và cắm cọc GPMB phường Nhơn Thành

V/V phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn trích đo địa chính và cắm cọc GPMB công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã Nhơn hạnh đi xã cát Nhơn huyện Phù Cát. Hạng mục: trích đo lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, đo đường chuyền cấp 2 và cắm cọc GPMB xã Nhơn Hạnh

V/V phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn trích đo địa chính và cắm cọc GPMB công trình: Đê sông Nghẹo (đoạn bờ tả hạ lưu cầu Bến Tranh). Hạng mục: trích đo lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, đo đường chuyền cấp 2 và cắm cọc GPMB xã Nhơn Hậu

V/v sớm hoàn thành công tác kiểm kê, áp giá bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 19.

V/v ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở nhiều hộ ở có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước có phần sử dụng chung trên địa bàn tỉnh

V/v tham gia Liên hoan Tiếng hát hay thị xã An Nhơn năm 2014

V/v điều chỉnh Kè chống xói lở bờ sông Văn Lãng, bờ bắc kênh Câu Dương tại xã Nhơn Hạnh.

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của xã Nhơn Thọ

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của P. Đập Đá

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của xã Nhơn Lộc

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của P. Bình Định

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của xã Nhơn Phúc

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của P. Nhơn Thành

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của P. Nhơn Hoà

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của xã Nhơn Tân

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của xã Nhơn Khánh

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của xã Nhơn Hưng

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của xã Nhơn Hạnh

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của xã Nhơn Phong

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của xã Nhơn Hậu

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của xã Nhơn Mỹ

V/v thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của xã Nhơn An

V/v tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã

V/v giải quyết một số trường hợp vướng mắc trong công tác GPMB để xây dựng Công trình mở rộng QL1 từ Km 1212+400-Km 1243 đoạn qua địa phận phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn.

V/v uỷ quyền thực hiện việc thu hồi đất

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và chương trình công tác trọng tâm tháng 8 của Thường trực HĐND thị xã

Tổ chức các điểm biểu diễn, giao lưu trong Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V trên địa bàn thị xã năm 2014

Về việc bổ sung thành viên Tổ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km 17+027 - Km 50+00, đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn

V/V giải quyết khiếu nại của ông NGUYỄN THÀNH CHUNG - 49 Quang Trung, Bình Định thị xã AN NHơn

V/V phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình nghĩa trang nhân dân Bắc An NHơn ( đường giao thông địa điểm xãy dựng xã NHơn Mỹ

V/V phê duyệt dự toán chi phí trồng lại và chăm sóc cây xanh dải phân cách đường Lê Hồng Phong, đoạn từ đường Trần Phú đến chùa Thiên An, phường Bình Định

Về việc thành lập Tổ công tác xác minh diện tích đất và xây dựng nhà ở của hộ ông Lê Văn Trung ở khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn

V/V chủ trương thu hồi đất phục vụ thi công: công trình đường dây 220kv An Khê - Quy Nhơn mạch 2 kết hợp cải tạo mạch 1 địa phận thị xã An NHơn nằm trên địa bàn các xã, phường Nhơn Tân, Nhơn Thọ và Nhơn Hòa

V/V phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: nâng cấp, mở rộng đường từ xã Nhơn Hậu đi ĐT 636A . Hạng mục: di dời đường dây 0,4kv và chiếu sáng xã Nhơn Hậu

V/V giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014

V/V phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư xã Nhơn Phong

V/V phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư phường Nhơn Thành

V/V phân bổ kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2013

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu-chi ngân sách năm 2014 và xử lý kết dư ngân sách thị xã năm 2013

Về việc bổ sung danh mục các công trình và phân bổ nguồn vốn kết dư, chuyển nguồn năm 2013 thực hiện trong năm 2014

Về danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2015

Về việc hỗ trợ vốn cho các xã, phường thực hiện bê tông hoá giao thông nông thôn kế hoạch năm 2014.

Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (giai đoạn 2011-2015) thị xã An Nhơn.

Kết quả phối hợp, thõa thuận giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND thị xã khóa X (từ kỳ họp thứ 7 đến kỳ họp thứ 8)

Về việc cho thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016

Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016

Về việc miễn nhiệm thành viên UBND thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016

Tình hình và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND thị xã khóa X

V/V Chỉ định thầu tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng công trình: khắc phục lũ lụt năm 2013 thị xã An Nhơn. Hạng mục: sửa chữa cầu Mương Duối phường Nhơn Hòa

V/V chỉ định thầu xây lắp gói thầu: di dời đường dây 22kv +0.4kv thuộc công trình: nâng cấp mặt đường BTXM đoạn giáp đường ĐT 636 đến cụm công nghiệp Tân Đức, Nhơn Mỹ

Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khoá X

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của HĐND thị xã

Kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2014

Tình hình thực hiện công tác tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014

Quyết toán ngân sách năm 2013 và xử lý kết dư năm 2013

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2014 và dự kiến danh mục công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản cho kế hoạch năm 2015

Tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

Về việc thay đổi Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km 17+027 - Km 50+00, đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Km 1153 đến Km 1212+400 tỉnh Bình Định, địa phận thị xã An Nhơn

Kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Kết quả phối hợp thõa thuận giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND thị xã (Từ kỳ họp thứ 7 đến kỳ họp thứ 8)

V/V ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình VIệt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn thị xã

Ban hành kế hoạch tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thị xã

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V năm 2014

Phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh các xã Nhơn Lộc, Nhơn Phúc, Nhơn An năm 2014

Xử phạt vi phạm hành chính

Kết quả giám sát việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thị xã từ năm 2011 đến năm 2013 tại UBND xã Nhơn Hạnh, UBND phường Đập Đá và Cơ quan Quân sự thị xã

Kết quả giám sát tình hình sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các trường THPT trên địa bàn thị xã năm học 2013 - 2014

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch HĐND thị xã Lê Thanh Hưng tại Hội nghị trực báo quý II năm 2014

Về việc kiện toàn Tổ công tác giải quyết khiếu nại của các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua thị xã An Nhơn

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã, trình tại Kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã - khóa X

Về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa thị xã năm 2014

v/v cấp tạm ứng kinh phí cấp bù do miễn, giảm thủy lợi (lần 2) năm 2014

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thu thập, cập nhật thông tin cung lao động của thị xã năm 2014

Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính thị xã An Nhơn năm 2014

Kết luận chỉ đạo của đ/c Lê Minh Toán - Phó chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014; tình hình quản lý sử dụng đất công ích trên địa bàn thị xã và một số nhiệm vụ có liên quan khác trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường

V/V Phân bổ kinh phí sửa chữa các phòng học năm 2014

Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2014

Phổ biến pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân và Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 02/2014/NĐ-CP của chính phủ trên địa bàn thị xã An Nhơn

V/V ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình thình thực hiện các dự án, hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề trên địa bàn thị xã năm 2014

V/V phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL 1 từ km 1153 đến km 1212 +400 địa phận thị xã An Nhơn ( thực hiện đợt 13)

V/V phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL 1 từ km 1153 đến km 1212 +400 địa phận thị xã An Nhơn ( thực hiện đợt 14)

Kết luận chỉ đạo của đ/c Lê Trọng Tùng - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói, đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và dạy nghề của thị xã

v/v Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư công trình: sửa chữa nâng cấp di tích mộ tập thể chiến sĩ tiểu đoàn 6, trung đoàn 12 sư đoàn 3 sao vàng phường Đập Đá

Phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch năm 2014-2015

Ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2013

V/V phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát lập bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/2000 công trình: quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Nhơn Thành

V/V phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát lập bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/2000 công trình: quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Đập Đá

Kết luận chỉ đạo của Đ/c Lê Trọng Tùng- Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn tại cuộc họp Lãnh đạo UBND thị xã để thống nhất các nội dung thương thảo về Hợp đồng xây dựng- chuyển giao Dự án: nâng cấp mở rộng đường Trần Phú, phường Bình Định ( theo hình thức BT).

V/V triển khai thực hiện việc đặt tên đường cho các phường Nhơn Hòa, Nhơn Hưng và Nhơn Thành

Về việc thay đổi thành viên Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Km 1212+550 tỉnh Bình Định ( địa phận phường Nhơn Hoà- An Nhơn)

Tổ chức các hoạt động hè năm 2014

Phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo hoạt động hè năm 2014 trên địa bàn thị xã

Kết quả tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/5/2014)

Kết luận của Đ/c Phạm Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết vi phạm của chùa Thanh Quang, phường Nhơn Hưng

Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, giải quyết đơn của ông Trần Hữu Hạnh - Khu vực An Ngãi phường Nhơn Hưng

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2014

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và chương trình công tác trọng tâm tháng 6 của Thường trực HĐND thị xã

Tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông \" rửa ty bằng xà phòng để phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng\"sởi, sốt xuất huyết

Kết luận của Đ/c Lê Minh Toán - Phó chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp dân đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Đình Liễu ở số nhà 158 đường Quang Trung, phường Bình Định, thị xã An Nhơn.

Kết luận của Đ/c Lê Minh Toán – Phó chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp dân đối thoại hướng dẫn, giải thích nội dung đơn khiếu nại của Bà Võ Thị Giá ở khu vực An Lộc, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

V/V tổ chức các đoàn đi thăm, chúc thọ và tặng quà các cụ ông, cụ bà tròn 90 tuổi,100 tuổi nhân kỷ niệm ngày người cao tuổi Việt Nam 6/6/2014

Về việc ban hành Kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin cung lao động năm 2014

V/V phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách vào biên chế đối với giáo viên trường mẫu giáo, mầm non công lập thị xã An Nhơn năm 2014

Kết quả giám sát việc thực hiện chủ trương hỗ trợ và tổ chức sản xuất giống lúa lai trên địa bàn thị xã

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7 HĐND thị xã

Về việc giao chỉ tiêu thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2014

V/V phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư năm 2013, phường Nhơn hưng

v/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí vốn trong tổng mức đầu tư công trình: bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn. Hạng mục: ô chôn lấp C7 xã Nhơn Thọ

V/V phê duyệt điêu chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: nâng cấp, sửa chữa chỉnh trang công viên bả Canh Đập Đá

Triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2014

V/V phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư đô thị mới phường Đập Đá

Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2014-2015 trên địa bàn thị xã

Thành lập Tổ giúp việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua thị xã An Nhơn.

Nội dung và thời gian của kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa X

Kết luận của Đ/c Lê Trọng Tùng - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban ngày 9/5/2014

Kết luận của Đ/c Lê Minh Toán – Phó chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp dân đối thoại hướng dẫn, giải thích nội dung đơn khiếu nại của ông Võ Quang Dũng thường trú thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

Giám sát về tình hình thực hiện thu, chi quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường THPT trên địa bàn thị xã

Thành lập Tổ công tác giải quyết khiếu nại của các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua thị xã An Nhơn

Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã về tình hình thực hiện thu, chi quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường THPT trên địa bàn thị xã

Giám sát việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thị xã từ năm 2011 đến năm 2013

Thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã về việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thị xã từ năm 2011 đến năm 2013

Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã An Nhơn

V/v tổ chức vận động, tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB thi công công trình Quốc lộ 1A.

Vv thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã

Về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào \"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá\" trên địa bàn thị xã

Về việc thành lập Tổ công tác giải quyết các vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua thị xã An Nhơn

vv thành lập Tổ kiểm tra kinh phí chi hỗ trợ giống vật nuôi bị thiệt hại do lũ lụt năm 2013

kết quả thực hiện ý kiến kết luận của TT Thị ủy tại Hội nghị trực báo công tác nội chính quý I năm 2014

Vv chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình kè chống sói lở bờ sông VĂN lÃNG, bờ bắc kênh Câu Dương, xà Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, địa điểm xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Vv chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình đê bao Nhơn Thuận, phường Nhơn Thành, địa điểm phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Vv thống kê hiện trạng và phân loại hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn thị xã An Nhơn

Thành lập Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND thị xã kết quả triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ và hiệu quả thực hiện giống lúa lai trên địa bàn thị xã

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ và hiệu quả thực hiện giống lúa lai trên địa bàn thị xã

Kết luận chỉ đạo của Đ/c Trương Đình Hy - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp trực báo khối tài chính- kinh tế quý I/2014 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian đến.

Ý kiến kết luận chỉ đạo của Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết một số vụ việc khiếu nại còn tồn đọng.

Tình hình hoạt động của HĐND thị xã trong quý I, nhiệm vụ công tác của quý II/2014 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 4 năm 2014

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2014

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2014

Ý kiến kết luận chỉ đạo của Đ/c Trương Đình Hy - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp trực báo về công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 trên địa bàn thị xã An Nhơn

Kế hoạch xét tuyển viên chức quản lý và giáo viên các trường mẫu giáo, mầm non theo lộ trình chuyển đổi từ bán công sang công lập trên địa bàn thị xã An Nhơn

Kết luận chỉ đạo của Đ/c Lê Minh Toán - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014

Giám sát về tình hình sử dụng ngân sách vệ sinh môi trường từ năm 2011 đến năm 2013

Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2014

Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã về tình hình sử dụng ngân sách vệ sinh môi trường từ năm 2011 đến năm 2013

v/v tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2014

V/V triển khai xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2014

Kết luận của Đ/c Lê Trọng Tùng - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban ngày 6/3/2014.

Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km 17+027 - Km 50+00, tỉnh Bình Định (đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn).

Giải quyết tình trạng người lang thang cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn thị xã năm 2014

Ý kiến kết luận chỉ đạo của Đ/c Lê Trọng Tùng - CT.UBND thị xã tại các buổi làm việc với UBND phường Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng và xã Nhơn Mỹ về kiểm tra tình hình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 giải quyết một số tồn tại, vướng mắc đề xuất của các địa phương

Kế hoạch kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động phòng chống chấy nổ năm 2013

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2014 trên địa bàn thị xã

Tình hình kinh tế- xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2014

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã – khóa X

Tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Về việc ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách thị xã năm 2014

Tiêm phòng vaccince phòng bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2014

Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Kết quả giám sát tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chính sách đối với hộ nghèo trên địa bàn thị xã tại Ngân hàng Chính sách xã hội An Nhơn, UBND xã Nhơn Tân và Nhơn Mỹ

kết quả giám sát chuyên đề năm 2013 và kế hoạch giám sát năm 2014 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa X

V/V cấp kinh phí cấp bù do miễn, giảm thủy lợi phí năm 2013 (đơt 4)

Triển khai thực hiện quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 09/07/2013 của UBND tỉnh Bình Định

V/V phê duyệt mức giá tối thiểu để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư Gò Xóm Tiện, xã Nhơn Hậu

Kết luận chỉ đạo của Đ/c Trương Đình Hy - Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống thất thu và thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 của thị xã

V/V phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè thu năm 2013

Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong năm 2012 trên địa bàn thị xã An Nhơn

V/v thành lập Nhóm công tác liên ngành để hỗ trợ đàm phán và thực hiện Dự án BT: Nâng cấp đường Trần Phú, phường Bình Định.Địa điểm xây dựng: phường Bình Định, thị xã An Nhơn

V/v chỉ định Ban Quản lý dự án- đầu tư và xây dựng thị xã làm đầu mối thực hiện Dự án BT: Nâng cấp đường Trần Phú, phường Bình Định, địa điểm xây dựng: phường Bình Định, thị xã An Nhơn

Về việc thành lập Tổ công tác giải quyết những tồn tại, vướng mắc ở Khu dân cư Bầu Nâu, phường Nhơn Hòa

Kết luận của Đ/c Lê Trọng Tùng - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban ngày 4/10/2013

V/V triền khai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Về việc Ban hành Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 – 2015

Kết luận chỉ đạo của Đ/c Lê Trọng Tùng - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp để giải quyết một số trường hợp vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng cơ bản của thị xã

V/v thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu và thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 của thị xã An Nhơn

Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067, Email: vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)